Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:503 (2008-2009)
Innlevert: 09.01.2009
Sendt: 09.01.2009
Besvart: 20.01.2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hvordan vil statsråden følge opp departementets krav om at offentlige virksomheter ved innkjøp av varer stiller kontraktskrav om at leverandører er tilknyttet en returordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje?

Begrunnelse

Staten påvirker miljøet gjennom sin innkjøpspolitikk. Offentlige virksomheter kjøper varer og tjenester for over 200 mrd. kroner hvert år.
Næringslivet arbeider aktivt, gjennom etablerte returselskaper, for å gjennomføre myndighetenes krav om gjenvinning av brukt emballasje.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet fastsatte våren 2008 kontraktsvilkår gjeldende for norske leverandører om at det senest ved kontraktsinngåelse skal fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er tilknyttet en returordning. En stor andel av leverandørene til det offentlige er fortsatt ikke medlem i en returordning.
Utfordringen er å fange opp dem som i dag er gratispassasjerer og ikke bidrar i finansieringen slik at miljømessige hensyn og like konkurransevilkår ivaretas.
Dette kan f.eks. løses ved at departementet overfor forvaltningen følger opp at leverandører til det offentlige fremlegger dokumentasjon for at leverandøren er tilknyttet en returordning.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum. Spørsmålet gjelder hvordan jeg vil følge opp departementets krav til offentlige virksomheter vedrørende innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Kravet innebærer at det ved innkjøp av varer må stilles kontraktskrav om at leverandører er tilknyttet en returordning.

Jeg viser i denne forbindelsen også til mitt tidligere svar av 30. april 2008 på spørsmål fra stortingsrepresentanten om krav om tilknytning til en godkjent ordning for innsamling og gjenvinning (spørsmål nr. 975).

Som det fremgår av mitt tidligere svar, vedtok Regjeringen i juni 2007 en handlingsplan for miljø- og samfunnsbevisste offentlige anskaffelser. Det er Miljøverndepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet som har det overordnede ansvar for gjennomføring av denne handlingsplanen.

Det er et mål at miljøbelastningen knyttet til offentlige anskaffelser skal minimeres. I arbeidet knyttet til miljøansvar i offentlig anskaffelser har regjeringen et særlig fokus på tiltak knyttet til klima og energi, helse- og miljøfarlige kjemikalier og biologisk mangfold. Handlingsplanen inneholder en egen miljøpolitikk for statlige innkjøp, hvor det settes krav ved innkjøp av prioriterte produktgrupper. Veiledende miljøkriterier for de aktuelle produktgruppene utarbeides av det nasjonale panelet for miljøbevisste innkjøp. Formålet med kriteriene er å gi innkjøperne et enkelt og- kvalitetssikret verktøy for å stille miljøkrav ved offentlige anskaffelser. Se www.innkjopspanelet.no for mer informasjon om miljøkriteriesettene.

Miljømessig forsvarlig behandling av emballasje er en viktig del av miljøpolitikken. Norske bedrifter og husholdninger genererte i 200710,7 millioner tonn avfall, en økning på 6 prosent fra året før,

På grunn av den sterke økningen i mengden avfall fra næringslivet de senere årene, har derfor Miljøverndepartementet inngått avtaler med næringslivet på emballasjeområdet Bransjen forplikter seg der til å arbeide for forbedring av emballasje gjennom hele verdikjeden med sikte på å begrense avfallsmengdene. Bransjen skal også nå bestemte mål for gjenvinning av emballasjen. 12007 ble 67 prosent av det vanlige avfallet gjenvunnet. (fotnote 1) Gjennom avtalene gir Miljøverndepartementet næringslivet frihet til selv å velge de tiltak de finner mest hensiktsmessige for å nå målene. På bakgrunn av dette har bransjen gjennom egne materialselskaper og Grønt Punkt Norge, utviklet standardiserte piktogrammer for å minne forbrukerne om at emballasjeavfallet skal kildesorteres. Materialselskapene oppfordrer sine medlemmer til å merke emballasjen med disse.

Miljøvennlige innkjøp som inkluderer avfallsminimering og et minimum av miljøbelastninger for øvrig, er et viktig redskap for å fremme en effektiv offentlig sektor og stimulere til utvikling og innovasjon av f. eks miljøteknologi i leverandørmarkedet. Miljøkriteriene inneholder derfor også en standardformulering vedrørende emballasje som skal tas inn som kontraktskrav til leverandøren som får tildelt kontrakten.

Kontraktsvilkåret lyder:

"Emballasje: Hvis norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning fir sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning)."

Dette vilkåret innebærer således at leverandører til det offentlige enten må dokumentere medlemskap i en returordning (som for eksempel Grønt Punkt Norge AS) eller oppfylle forpliktelsen gjennom selv å etablere en ordning for miljømessig forsvarlig håndtering av emballasjen.

Loven om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgiver å ta miljøhensyn i planleggingen av en anskaffelse, og i denne sammenhengen vil kriteriesettene være gode verktøy. Miljøpolitikken for stadige innkjøp gjelder f.o.m. 1. januar 2008. Det betyr at statlige virksomheter i utgangspunktet skal benytte miljøkriteriene, herunder kravet om returordning.

Miljøverndepartementet har i tråd med dette bedt alle departementene om - gjennom de overordnede tildelingsbrev - å pålegge statlige virksomheter å sørge for å følge opp miljøpolitikken for statlige innkjøp og at den inngår i det interne styringssystemet til den enkelte virksomhet, Det stilles også krav om at den statlige virksomhetens årsrapport skal inneholde opplysninger om hvordan handlingsplanen er fulgt opp i virksomheten.

Dette innebærer at statlige virksomheter har fått en særlig forpliktelse til å følge opp og implementere miljøhensyn i sine anskaffelser og virksomhetene skal kunne dokumentere at det er tatt hensyn til miljøkriterier når det gjelder valg av leverandør /produkt innenfor prioriterte produktgrupper.

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har fått et utøvende ansvar på nasjonalt nivå for å følge opp handlingsplanen. DIFI vil i samarbeid med Miljøverndepartementet sørge for at det i hvert fylke vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) som skal stå til rådighet for både statlige og kommunale virksomheter når miljøvurderinger i form av miljøkriterier skal integreres i så vel konkurransegrunnlag og som i kontrakter. DM vil sørge for at rniljøkriterier og bestemmelser om avfallshåndtering for statlige virksomheter blir integrert i alle standard konkurransegrunnlag og kontrakter som etter hvert utformes. Videre vil DIFI, gjennom bla. innkjøpsnettverk, sørge for at innkjøpere over hele landet får en grunnleggende opplæring i miljø- og samfunnsansvar knyttet til offentlige anskaffelser, samt anvendelse av miljøkriterier ved kjøp av varer og tjenester og bygg- og anlegg.

------------------

Fotnote 1) Kilde SSB

Vedlegg til svar:

Tidligere skriftlig spørsmål nr. 975.

Spørsmål nr 975 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum om statsråden vil ta initiativ til at departementene ved innkjøp av varer stiller krav om at leverandørene er tilknyttet en godkjent ordning for innsamling og gjenvinning

Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum om statsråden vil ta initiativ til at departementene ved innkjøp av varer stiller krav om at leverandørene er tilknyttet en godkjent ordning for innsamling og gjenvinning.

Regjeringen vedtok i juni 2007 en handlingsplan for miljø- og samfunnsbevisste offentlige anskaffelser. Som et tiltak i handlingsplanen skal det utarbeides sett med miljøkriterier for noen utvalgte viktige innkjøpstyper. Formålet med kriteriene er å gi innkjøperne et enkelt og kvalitetssikret verktøy for å stille miljøkrav ved offentlige anskaffelser. Statlige enheter er gjennom tildelingsbrev pålagt å følge opp handlingsplanen og benytte miljøkriteriene.

Miljøkriteriene er utarbeidet av Panelet for miljøbevisste offentlige anskaffelser på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Flere av kriteriene er overlevert til Miljø- og utviklmgsministeren og meg, mens ytterligere kriterier er under utarbeiding. Se wvvw.innkjopspanelet.no for mer informasjon om miljøkriteriesettene.

Miljømessig forsvarlig behandling av emballasje er viktig og miljøkriteriene inneholder derfor en standardformulering som skal inntas som kontraktskrav til leverandøren som får tildelt kontrakten.

Kontraktsvilkåret lyder:

"Emballasje: Hvis norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning)."

Kontraktskravet gjelder for norske leverandører siden det kan fremstå som en indirekte diskriminering eller begrensning på samhandelen å pålegge utenlandske leverandører et tilsvarende krav. Det er fordi det vil lamne være mer byrdefullt å oppfylle kravet ved et salg fra en utenlandsk leverandør enn fra en norsk leverandør som opptrer jevnlig i det norske markedet.

For norske leverandører sikrer kontraktskravet at emballasjen samles inn og får en forsvarlig sluttbehandling slik at hensynet til miljøet ivaretas. Kontraktsvilkåret pålegger ikke tilknytning til en godkjent returordning fordi det relevante er at emballasjen blir håndtert på en miljøvennlig forsvarlig måte, ikke hvem som håndterer emballasjen.

Departementene har i dag ordninger for håndtering av emballasje hvor noe av emballasjen blir hentet og håndtert av leverandørene selv, mens andre deler av emballasjen blir håndtert i departementenes felles miljøstasjon. Dette sikrer en forsvarlig miljøvennlig håndtering. Det felles utformede kontraktsvilkåret i miljøkriteriene vil sikre at leverandørene blir pålagt ansvaret og kostnadene ved håndtering av emballasjeavfallet.