Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:506 (2008-2009)
Innlevert: 09.01.2009
Sendt: 12.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Hvilke forenklinger i regelverket for landbruket planlegger statsråden å gjennomføre i det nye året 2009?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Endringer i regelverk som medfører forenklinger, både for næringene og for forvaltningen, krever grundig forberedelse da det ofte må balansere mellom flere motstridende hensyn. For eksempel vil hensynet til rask og enkel saksbehandling i mange tilfeller stå i motstrid til andre viktige samfunnshensyn, som forsvarlig økonomiforvaltning, likebehandling og forutberegnlighet.

Tidlig i året vil en derfor ikke ha planlagt i detalj hvilke endringer som det tas sikte på å gjøre, men hvilke områder som vil bli nærmere gjennomgått med sikte på forenklinger. Den nærmere gjennomgang og utforming av bestemmelsene, herunder tidspunkt for iverksetting, finner sted når saksområdet er tilstrekkelig utredet. I en del tilfeller vil også forsvarlig saksbehandling kreve at saken har vært på høring før endringer kan vedtas og iverksettes.

Jeg gir derfor her bare en kort orientering om aktuelle områder som er under utredning og hvor det tas sikte å gjøre forenklinger. Det konkrete innhold i endringene og tidspunkt for iverksetting vil bli bestemt når saken er utredet.

Det vises også til den relativt fyldige gjennomgangen jeg ga i brev av 11.09.2008 som svar på stortingsrepresentant Asmyhrs spørsmål nr. 1493. Det ble her gitt en omtale av en rekke gjennomførte endringer og endringer som var under arbeid i regelverk som berører landbruket. Det vises derfor også til denne redegjørelsen.

Områder som er under utredning og hvor det tas sikte å gjøre forenklinger:

- For pristilskuddene er 9 gamle forskrifter sanert og revidert og alt regelverk er samlet i 2 forskrifter. Disse er gjort gjeldende fra 1.1.2009.

- Endringer i Omsetningsloven har vært på høring og det tas sikte på å fremme forslag til endringer i løpet av vårsesjonen.

- Kvoteregelverket for melk vil bli gjennomgått i 2009 og forenklinger vil være et viktig element i arbeidet, jf. St.prp. nr. 69 (2007- 2008) Om jordbruksoppgjøret 2008.

- Tilpasninger av målprissystemet for kjøtt og egg utredes i en partssammensatt arbeidsgruppe, jf. St.prp. nr. 69 (2007- 2008) Om jordbruksoppgjøret 2008.

- Sammenslåing og forenkling av forskrifter som berører tilskuddsordninger og importvern for næringsmiddelindustrien er under arbeid.

- En helhetlig revisjon og forenkling av ulike forskrifter om matkvalitet er under arbeid, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009) for Landbruks- og matdepartementet.

- En gjennomgang med sikte på å få mer enhetlig og brukervennlig utforming av regelverket på de ulike fagområdene som Mattilsynet forvalter vil starte opp, jf St. prp. nr. 1 (2008-2009) for Landbruks- og matdepartementet.

- Det vil bli arbeidet med forenklinger i de økonomiske virkemidlene over reindriftsavtalen, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009) for Landbruks- og matdepartementet.

- Departementet har hatt på høring forslag til endringer i jordloven, konsesjonsloven og odelsloven. Forslagene tar sikte på å oppnå større forutberegnelighet, bedre målretting og forenklinger. De fleste forslagene gjelder bo- og driveplikt, men det foreslås også endringer i konsesjonspliktens og odelsrettens omfang og i reglene om forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis. Det tas sikte på å legge fram forslag til lovendringer om kort tid.