Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:507 (2008-2009)
Innlevert: 09.01.2009
Sendt: 12.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Ifølge oppslag i media skal bønder som driver med husdyr nå pålegges et obligatorisk etterutdanningskurs i regi av Mattilsynet. Mange bønder har reagert på dette fordi bønder med godkjent agronomutdanning også må ta kurset. Aktørene i landbruket mener at de allerede har nok pålegg som næringsdrivende.
Kan statsråden redegjøre for hva som er det konkrete formålet med dette kurset, og hva innholdet i kurset vil være?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Bakgrunnen for kompetansekravet er Stortingets ønske om å bedre dyrevelferden, slik det kommer til uttrykk i Stortingsmelding nr. 12 (2002 – 2003). For registreringspliktig hestehold og hold av storfe og struts, kreves opplæring som er godkjent av Mattilsynet. Kravet ble gjort gjeldende for hold av struts i 2004, og for storfe og hest fra 1. januar 2009. Også personer som holder produksjonsdyr av flere andre arter, er underlagt krav om at de skal inneha tilstrekkelig kompetanse, men det er ikke krav om at opplæringen skal være godkjent av Mattilsynet.

I Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) beskrives utarbeidelse og gjennomføring av nødvendig opplæring jf. sammendrag og oppsummering, punkt 2.4 - Side 12:

”For å sikre kompetente eiere, foreslår Regjeringen at det innarbeides et krav i dyrevernloven om dokumentert kompetanse hos eiere av næringsbasert dyrehold. Gjennomføring av opplæringstiltakene overlates til næringens organisasjoner, som skal benytte et faglig opplegg som er godkjent av myndighetene.”

Se også kapittel 9, Mål, strategier og tiltak, punkt 9.4.1.2 Tiltak - Side 151:

”Myndighetene ønsker i samarbeid med de enkelte nærings- og bransjeorganisasjoner å utarbeide et utdanningsopplegg som kan gi nødvendige holdninger, kunnskaper og ferdigheter hos de som gjennomfører utdanningen. I tillegg til å formidle ren fagkunnskap skal etikk og dyrevelferd være viktige elementer i opplæringen. Ved gjennomført utdanning skal det utstedes et bevis. Det faglige innhold i opplæringen skal være godkjent av Statens dyrehelsetilsyn [Mattilsynet]. Landbruksdepartementet anmoder de respektive organisasjoner om å iverksette slik utdanning så raskt som mulig, og senest innen 31. desember 2008. Landbruksdepartementet vil også vurdere tiltak som kan stimulere organisasjonene og den enkelte til å iverksette og gjennomføre utdanningen.”

Dette innebærer at organisasjonene selv har stor påvirkningsmulighet når det gjelder utforming, omfang og innhold i opplæringen. Det er heller ikke noe i veien for at organisasjonene kan foreslå ulike typer kurs, slik at for eksempel husdyrbrukere med omfattende realkompetanse får tilbud om kurs som er tilpasset deres lange erfaringsgrunnlag.

Mattilsynet har invitert jordbrukets organisasjoner til et møte for å diskutere problemstillinger rundt kompetansekravet. Jeg forventer at dette møtet vil ende opp med gode løsninger som alle berørte kan være tilfredse med.