Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:509 (2008-2009)
Innlevert: 09.01.2009
Sendt: 12.01.2009
Besvart: 20.01.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det er store ambisjoner om økt utbygging av fjernvarme i Norge. I noen tilfeller kan dette være økonomisk lønnsomt og fornuftig, fordi man har kort vei til varmekundene og har råstoff som ellers ville gått tapt. I andre tilfeller er kundegrunnlaget mer spredt, med behov for store ombygningskostnader, og et mer kostbart råstoffgrunnlag.
Hva er det man legger til grunn og/eller sammenligner med når man skal beregne om fjernevarmeprosjekter er samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Konsesjonsbehandlingen skal sikre at fjernvarmeanlegg som etableres bidrar til en samfunnsmessig rasjonell energiforsyning. Som en del av konsesjonsbehandlingen av fjernvarmeprosjekter gjennomfører derfor NVE en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering.

I den forenklede vurderingen blir lønnsomheten til prosjektet anslått ved å benytte en såkalt nåverdimetode over en periode på 25 år. Fjernvarmeprosjektet blir vurdert opp mot et alternativ som består av lokale energisentraler basert på olje og elektrisitet. I eksisterende bygg er det ofte slike energisentraler som erstattes med fjernvarme. I nye bygg kan ikke el- og oljefyrte kjeler regnes som realistiske alternativer til fjernvarme, men slike anlegg gir et godt kostnadsanslag for hva som ville kunnet komme i stedet for fjernvarme av lokale energiløsninger.

Erfaringer fra etablerte fjernvarmeanlegg i Norge, herunder nyere anlegg, viser at den største andelen fjernvarmekunder er eksisterende bygg med egen varmesentral og vannbåren varme. Det må også legges til grunn at en høy andel av større nye bygg vil få vannbårne varmeløsninger, på bakgrunn av skjerpede energikrav i de tekniske byggeforskriftene og krav om fleksible oppvarmingsløsninger i offentlige bygg. I Soria Moria-erklæringen er det foreslått et nytt krav om fleksible energisystemer i alle nye offentlige bygg og ved rehabilitering av offentlige bygg på over 500 kvm.