Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:510 (2008-2009)
Innlevert: 09.01.2009
Sendt: 12.01.2009
Besvart: 21.01.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har lagt opp til å selge et betydelig antall CO2-kvoter. Salg av kvoter medfører at man overlater rettigheter er CO2-utslipp fra selger til kjøper. Altså, man opprettholder de totale rettigheter til CO2-utslipp, men bare fordeler størrelsen på de ulike utslippspunktene.
Er statsråden enig i at globale CO2-utslipp ville vært lavere om Regjeringen ikke solgte overflødige CO2-kvoter men i stedet valgte å makulere kvotene, slik at man i realiteten fjernet rettigheter til CO2-utslipp?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det vises til St.meld. nr. 1 (2008-2009) Nasjonalbudsjettet 2009, der det framgår at Norge har vedtatt å overoppfylle Kyoto-avtalen med 10 pst. I tillegg har Regjeringen valgt å overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med ytterligere 1,5 mill. tonn CO2 årlig gjennom å avstå fra å bruke kvoter som Norge tildeles på bakgrunn av skogtilvekst. Videre kjøpes kvoter til inndekning av utslipp ved statsansattes internasjonale tjenestereiser på fly. En samlet overoppfyllelse på 6-7 mill. tonn årlig bidrar til at de globale utslippene reduseres.

Det vises til St.prp. nr. 1 (2008-2009) Finansdepartementet, der det framgår at statens salgsvolum av kvoter kan anslås til rundt 7 mill. tonn årlig. Hvis staten ikke selger disse kvotene inn i EUs kvotesystem, men øker overoppfyllelsen av Kyoto-forpliktelsen ytterligere, vil det føre til at de globale utslippene reduseres tilsvarende. Med en kvotepris på 190 kroner pr. tonn, som ble lagt til grunn i budsjettet for 2009, vil en økning i overoppfyllelsen tilsvarende årlig salgsvolum redusere statens proveny med anslagsvis 1 330 mill. kroner som et årlig gjennomsnitt.