Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:519 (2008-2009)
Innlevert: 13.01.2009
Sendt: 13.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Undertegnede viser til det brede rusforliket som ble inngått i forbindelse med statsbudsjettet for 2009, i helse- og omsorgskomiteen, hvor det blant annet ble enighet knyttet til at utdeling av LAR-preparater, som Subutex og Subuxone, skulle kunne bli utlevert av fastleger.
Når vil de nødvendige retningslinjer være utarbeidet, og når kan ordningen iverksettes?

Begrunnelse

Undertegnede viser til det brede rusforliket som ble inngått i forbindelse med statsbudsjettet for 2009, i helse- og omsorgskomiteen, hvor det blant annet ble enighet knyttet til at utdeling av LAR-preparater, som Subutex og Subuxone, skulle kunne bli utlevert av fastleger.
Undertegnede viser til at det mange steder kommer signaler om at utlevering av Subutex og Subuxone er blitt kraftig innskjerpet, noe som for mange rusmisbrukere og pårørende medfører en vanskeligere hverdag.
Undertegnede er glad for flertallet i rusforliket der blant annet regjeringspartiene og Fremskrittspartiet tok opp denne problemstillingen. Det er viktig at dette kommer raskt på plass, slik at de involverte får en mer verdig og enklere hverdag.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som ansvarlig statsråd for både behandling, oppfølging og omsorg for rusmiddelavhengige, er jeg glad for den økte interessen og engasjementet det vises fra Stortingets side overfor en gruppe mennesker som i særlig grad har behov for oppmerksomhet og bedret tilbud. Representanten Fredriksen synliggjør i så måte denne økte interessen og engasjementet for de rusmiddelavhengige.

Da LAR i 1998 ble landsomfattende for opiatavhengige, var det knyttet stor usikkerhet til hvor mange rusmiddelavhengige som ville kunne ha nytte av denne formen for behandling. Nasjonale registreringer om antall i LAR viser at i 2. tertial 2008 var 4755 pasienter inkludert. På samme tidspunkt var det 387 pasienter som ventet på oppstart av behandlingen. Utviklingen og omfanget av LAR har vist at dette har blitt en vellykket behandlingsform for mange opiatavhengige. Samtidig viste evalueringen av LAR fra 2004 og de årlige rapporter om LAR-pasienter som utgis av Seksjon for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, at det er en betydelig andel LAR-pasienter som ikke får den hjelpen de har behov for i tillegg til den medikamentelle behandlingen. Dette er ikke tilfredsstillende.

Som kjent vedtok Stortinget høsten 2007 en hjemmel til å kunne forskriftsfeste LAR. Helse- og omsorgsdepartementet har nå foretatt en vurdering av en eventuell forskriftsfesting av LAR. Samtidig har Helsedirektoratet i 2007 og 2008 arbeidet med å ferdigstille faglige retningslinjer på LAR. Departementets vurdering av mulig forskriftsfesting av LAR og de faglige retningslinjene vil innen kort tid bli sendt på en felles høring.

I Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008-2009) til St. prp. nr. 1 (2008-2009) uttalte et flertall bestående av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre følgende under kap. 726 post 70:

Flertallet mener at man når disse faglige retningslinjene er på plass, bør vurdere et forsøksprosjekt hvor fastleger med spesiell kompetanse og interesse for arbeid med ruspasienter kan gis anledning til å dele ut gratis egnet medikamentell behandling (tilsvarende subutex, subuxone eller liknende).

Ettersom departementets vurdering av mulig forskrift og de faglige retningslinjene ennå ikke er sendt på høring, finner jeg på det nåværende tidspunkt ikke grunnlag for eventuelt å starte et prosjekt der fastleger forestår utlevering av de medikamenter som er nevnt ovenfor.

I representanten Fredriksen sin begrunnelse for sitt spørsmål blir det hevdet at det mange steder kommer signaler om at utlevering av Subutex og Subuxone er blitt kraftig innskjerpet. Fra departementets side er det ikke foretatt noen endringer i LAR som skal tilsi en endret utlevering av medisiner.

Det er imidlertid alltid en avveining hvor strenge regimer for utlevering man skal ha for på en best mulig måte å forhindre lekkasje av medisiner til det illegale markedet. Samtidig bør man ivareta den enkelte LAR-pasient sitt behov for fleksible og hensiktsmessige regimer for utlevering av medisiner.