Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:522 (2008-2009)
Innlevert: 13.01.2009
Sendt: 14.01.2009
Besvart: 26.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statens vegvesen har som oppgave å følge opp bompengeselskapene for å sikre at driften er i henhold til krav og retningslinjer i bompengeavtalen mellom staten og selskapene. Også i 2007 har SVV generelle bemerkninger knyttet til høy lønn, høye styrehonorarer og et høyt antall styremedlemmer. Det er også gitt spesielle påpekninger i fire tilfeller.
Med hvilke virkemidler følger SVV opp at merknader fører til nødvendig endring i bompengeselskapene?

Begrunnelse

Jeg har merket meg følgende fra SVVs redegjørelse om gjennomgåelsen av bompengeselskapenes virksomhet og regnskaper for 2007:

"Færre anmerkninger til bomselskap
Statens vegvesen har langt færre anmerkninger til landets bompengeselskaper i 2007 enn tidligere. Likevel blir det rettet kritiske spørsmål til flere av selskapene."

Og videre:

"I sine tilbakemeldinger til bompengeselskapene blir det gitt noen generelle bemerkninger om høy lønn, høye styrehonorarer og et høyt antall styremedlemmer i flere av selskapene.
I sin gjennomgang er det påpekt spesielt fire tilfeller:
Ålesund og Giske Tunnel- og Bruselskap AS har inngått en pensjonsavtale med daglig leder om pensjonsytelser på en periode på nesten fem år etter at innkrevingen opphører. Dette stiller Statens vegvesen seg kritiske til - og fastslår at det ikke er anledning til å bruke bompengemidler til etterlønns- og pensjonsordninger. Vegvesenet ber eierne av selskapet om å dekke dette.
Overfor Trøndelag Bomveiselskap AS blir det påpekt at E6 Trondheim - Stjørdal har store inntekter på tilleggsavgifter, ca. 7,8 millioner kroner. Dette kan tyde på for dårlig informasjon, noe som selskapet bør forbedre i samarbeid med Vegvesenet.
Både Folgefonntunnelen AS og E69 Kåfjord - Honningsvåg AS har høye kostnader. Folgefonntunnelen AS har driftskostnader på over 40 prosent av innkrevd beløp, mens E69 har svært høy innkrevingskostnad pr. passering (34,70 kr i kostnad av 70 kr takst). Vegvesenet retter ikke kritikk mot selskapene. Kostnadsnivåene er i stor grad følger av lave trafikktall, men selskapene bes likevel vurdere kostnadsreduserende tiltak.
- Det er vår oppgave å følge med på hva selskapene gjør. Det er så selskapenes styre og eier som må ta tak i merknadene og utbedre dem der de mener det er nødvendig, sier trafikkdirektør Kjell S. Bjørvig i Statens vegvesen."

Jeg går ut fra at det ikke er helt valgfritt og derved uten konsekvenser for bompengeselskapenes styrer og eiere om de følger opp de bemerkninger som SVV kommer med eller ikke.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesen foretar årlig en oppfølging av det enkelte bompengeselskap der økonomi og kostnader er viktige elementer. Etaten påpeker at det i år er langt færre anmerkninger i oppfølgingen enn tidligere. Selv om det er en positiv trend og tyder på at selskapene i stor grad følger opp tilbakemeldingene som blir gitt, mener jeg arbeidet med å få redusert innkrevingskostnadene ytterligere må fortsette.

Bompengeselskapene er offentlig eide selskap, der det i all hovedsak er kommuner og fylkeskommuner som er eiere. Det er i første rekke eierne som må følge opp at selskapet drives i henhold til regelverket og følger opp merknadene som blir gitt. Jeg antar at det er i eiernes interesse at dette blir gjort. Hvis Statens vegvesen i sin oppfølging ser at klare brudd på bompengeavtalen, eller andre større merknader, ikke blir fulgt opp av eierne har man i ytterste konsekvens mulighet til å si opp bompengeavtalen. Dette er imidlertid en reaksjonsmåte som ikke bør benyttes før det kan påvises vesentlig mislighold.

Jeg er opptatt av å ha en så effektiv innkreving og forvaltning av bompenger som mulig, slik at mest mulig av pengene som kreves inn går til vegbygging. Statens vegvesens oppfølging av bompengeselskapene er i en slik sammenheng svært viktig.

Samferdselsdepartementet har nylig sendt et brev til Statens vegvesen der de bes om å gjøre en utredning av regionale bompengeselskap. Formålet med arbeidet er å se om færre og større selskap vil kunne medføre effektiviseringsgevinster samt forenkle oppfølgingen og kontrollen av bompengeinntektene. Ved en eventuell innføring av regionale bompengeselskap er det viktig at lokale myndigheters innflytelse blir ivaretatt. Både kommuner og fylkeskommuner vil derfor bli inkludert i utredningen av regionale selskap.