Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:524 (2008-2009)
Innlevert: 14.01.2009
Sendt: 15.01.2009
Besvart: 23.01.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Norsk arbeidsliv har i stor grad vært preget av tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Men arbeidslivet endrer seg, og arbeidsgivere samler stadig mer informasjon om sine arbeidstakere.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke arbeidstakernes personvern?

Begrunnelse

Personvernkommisjonen presenterte sin rapport 13. januar. I sin innstilling til fornyings- og administrasjonsministeren peker kommisjonen på at arbeidsgiver samler stadig mer informasjon om sine arbeidstakere og at det er en fare for at informasjon spres, at opplysningene brukes til andre formål og at arbeidslivet blir mer overvåket og ufritt.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Arbeidstakers personvern reguleres i dag hovedsakelig i arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven. Foruten Arbeids- og inkluderingsdepartementet, berører spørsmålet ansvarsområdene til både Justis- og politidepartementet, som har ansvaret for personopplysningsloven og Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som har ansvaret for personopplysningsforskriften. Datatilsynet hører også administrativt til sistnevnte departement.

Arbeidsmiljøloven, som hører inn under mitt ansvarsområde, har et eget kapittel om arbeidsgivers adgang til å iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstakerne. I tillegg til å regulere lovligheten av kontrolltiltak, stiller loven klare krav til arbeidstakermedvirkning, både når det gjelder behovet for tiltak, utforming av tiltakene, og hvordan de skal gjennomføres.

Når det gjelder arbeidsgivers konkrete behandling av personopplysningene, er det først og fremst personopplysningslovens regler som gjelder. Personopplysningsloven skal beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger, og gjelder generelt både i og utenfor arbeidslivet.

Fra og med 9. januar i år, har Datatilsynet fått myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på personopplysningsloven eller forskrift som er gitt i medhold av loven. For bedre å sikre at også arbeidsmiljølovens regler overholdes, har jeg nå sendt ut på høring et forslag om at Arbeidstilsynet skal kunne gripe inn ved å gi pålegg eller tvangsmulkt dersom arbeidsmiljølovens regler om kontroll i virksomheten brytes. Jeg mener dette kan bidra til å sikre bedre overholdelse av og større oppmerksomhet rundt de allerede eksisterende reglene.

Regjeringen har fokus på personvernproblematikken, og oppnevnte 25. mai 2007 Personvernkommisjonen. Kommisjonens mandat var å gi en helhetlig oversikt over de utfordringer personvernet står overfor. Personvern i arbeidslivet var ett av temaene kommisjonen ble bedt om å vurdere. Personvernkommisjonens rapport, NOU 2009:1 Individ og integritet, ble overlevert Fornyings- og administrasjonsdepartementet

13. januar 2009. Rapporten inneholder blant annet et kapittel om personvern i arbeidslivet, og kommisjonen peker på utfordringer som økende bruk av teknologi som etterlater seg elektroniske spor som muliggjør overvåking av de ansatte, økende informasjonsmengde som gir økt fare for at opplysninger blir brukt til andre formål og risiko for økt spredning av informasjon. Kommisjonen observerer at nivået og omfanget av overvåking i arbeidslivet synes å ha økt betydelig de siste årene.

Personvernkommisjonen foreslår ulike tiltak for å bedre personvernet i norsk arbeidsliv. Kommisjonen peker på at det er en utfordring at reglene om personvern og integritetsvern i arbeidslivet er spredt over flere lover og rettsområder, og etterlyser et helhetlig regelverk som tydelig angir grensene for personvern og personopplysningsvern i arbeidslivet. Kommisjonen anbefaler også at det iverksettes tiltak som skal øke bevisstheten om personvern i arbeidslivet, rettet både mot arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Personvernkommisjonen peker også i rapporten sin på behovet for regler om arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post og annen elektronisk kommunikasjon/korrespondanse. Jeg har fått opplyst fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet at de nå er i ferd med å ferdigstille arbeidet med en endring i personopplysningsforskriften, slik at regler om arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post vil bli vedtatt og tre i kraft om kort tid.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet opplyser at de vil prioritere oppfølging av rapporten fra Personvernkommisjonen. Den skal nå sendes på bred høring. En vurdering av tiltak for å styrke personvernet i arbeidslivet vil være en naturlig del av arbeidet med oppfølgingen av rapporten.

Jeg gjør for øvrig også oppmerksom på at Justisdepartementet har opplyst at de tar sikte på å sende ut et høringsnotat om behovet for endringer i personopplysningsloven våren 2009, som ledd i en etterkontroll av loven. Arbeidet med etterkontrollen gjennomføres i samarbeid med Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som er ansvarlig for personopplysningsforskriften, og Datatilsynet, som på bakgrunn av sine erfaringer med loven har viktig kunnskap om hvor endringsbehovet er størst.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justisdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil samarbeide tett i den videre oppfølging av arbeidet for å sikre arbeidstakernes personvern.