Skriftlig spørsmål fra Ann-Kristin Engstad (A) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:527 (2008-2009)
Innlevert: 15.01.2009
Sendt: 15.01.2009
Besvart: 23.01.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Ann-Kristin Engstad (A)

Spørsmål

Ann-Kristin Engstad (A): Hvordan følges søknadene fra huleboerne i Finnmark under krigen som har fått avslag opp etter de nye opplysningene fra rapporten som ble lagt fram mars 08, og hvordan sikrer man at denne prosessen får en hurtig behandling i Nav?

Begrunnelse

Viser til debatt i Stortinget vedrørende overnevnte tema 10.06.08. Daværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen uttalte fra Stortingets talerstol følgende:

"Vi får nå den situasjonen som jeg har ønsket, nemlig at alle som har fått avslag på sin søknad om krigspensjon de senere årene, og som var barn og til stede i Laksevåg eller på Holen skole den 4. oktober 1944, får saken sin tatt opp til ny vurdering etter ny praksis. De trenger ikke å sende inn ny søknad. NAV vil gå gjennom sakene på nytt i løpet av kort tid. Dette vil også gjelde huleboerbarna.
Jeg er selvfølgelig glad for at vi har kommet dit hen. Det er nå viktig at sakene behandles fort. Mange av dem det gjelder, er gamle mennesker, og det er viktig at vi får avklart sakene så fort at folk kan få oppleve å få krigspensjon."

I Finnmark Dagblad lørdag 10.01.09 portretteres individer som under krigen opplevde det samme, men som forskjellsbehandles ved søknad om krigspensjon.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Endringen av praksis som ble innført på bakgrunn av nevnte rapport fra mars 2008 innebærer at barn som var direkte rammet av krigshandlinger under krigen, og som i ettertid har fått påvist psykisk skade forenlig med posttraumatisk stresslidelse, nå kan få krigspensjon på grunnlag av en vurdering basert på antagelse (presumsjon) om at lidelsen har sammenheng med krigspåkjenningen, uten nærmere vurdering av årsakssammenhengen.

Jeg har fått opplyst fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at det er 118 saker om tidligere huleboerne i Finmark som i forbindelse med praksisendringen gjennomgås på nytt. Disse sakene blir nå grundig gjennomgått av Arbeids- og velferdsetaten. Dessverre er dette arbeidet blitt noe forsinket, men Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at en regner med å sluttføre gjennomgangen innen utgangen av februar 2009.