Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:530 (2008-2009)
Innlevert: 15.01.2009
Sendt: 16.01.2009
Besvart: 22.01.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Ved bruktimport av biler fra USA beregnes engangsavgift på bakgrunn av slagvolum istedenfor CO2-utslipp, og dette fører blant annet til at bruktimporterte miljøvennlige hybridbiler blir vesentlig dyrere enn tilsvarende brukte hybridbiler importert fra EU.
Vil statsråden endre regelverket slik at alle kjøretøy som kan fremvise CO2-tall etter gjeldende direktiv 80/1268/EØF kan avgiftsberegnes med CO2-tall som avgiftsgrunnlag, slik det gjøres i Sverige?

Begrunnelse

Hybridkjøretøy blir avgiftsbelagt ulikt avhengig av om de importeres fra EU eller USA. Mens bruktimporterte hybridbiler fra EU avgiftsbelegges på bakgrunn av CO2-tall etter direktiv 80/1268/EØF, avgiftsbelegges brukte hybridbiler fra USA etter slagvolum. Når engangsavgift beregnes på bakgrunn av slagvolum istedenfor CO2-utslipp, fører dette til at en Toyota Prius 1,5l Hybrid 2008-modell med CO2-utslipp på 106 g/km får 41,5% høyere engangsavgift. Dette gjør det lite attraktivt å bruktimportere hybridbiler fra USA, der denne biltypen har blitt svært populær. En eventuell endring i kjøretøyforskriften vil kunne rette opp denne uheldige, og sannsynligvis utilsiktede, skjevheten.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Med virkning fra 1. januar 2007 ble engangsavgiften lagt om ved at CO2 -utslipp som hovedregel erstattet slagvolum som avgiftskomponent. Hensikten med endringene var å motivere til kjøp av biler med lave CO2 -utslipp.

På samme måte som effektkomponenten og vektkomponenten, beregnes CO2 -komponenten på bakgrunn av data hentet fra motorvognregisteret. Dataene er basert på typegodkjenningen. For en del biler er det ikke lagt inn data for CO2 -utslipp i motorvognregisteret. Dette gjelder blant annet en del spesialimporterte kjøretøy som ikke er produsert for det europeiske markedet, og hvor CO2 -utslippet ikke er målt, eller er målt etter andre standarder enn de som legges til grunn i EØS landene. Det ble lagt til grunn at dette gjaldt et begrenset antall, og av praktiske grunner ble motorvolum beholdt som beregningsgrunnlag for disse bilene. Motorvolumkomponenten ble innrettet slik at den i størst mulig grad avspeiler antatt CO2 -utslipp.

Den amerikanske ambassaden har sammen med AMCAR Bilpolitisk utvalg tatt opp den avgiftsmessige behandlingen av kjøretøy som er produsert for det amerikanske markedet, og senere importert til Norge. Disse kjøretøyene er målt etter en amerikansk standard for CO2–utslipp, og benytter følgelig slagvolum som avgiftsgrunnlag. Fra amerikansk side er det blant annet vist til at særlig hybridbiler kommer dårlig ut av dagens system.

Prinsipielt bør så mange kjøretøy som mulig avgiftsbergenes på bakgrunn av utslipp av CO2. På denne bakgrunn, og på grunn av de nye opplysningene i saken, har Finansdepartementet bedt Toll- og avgiftdirektoratet vurdere tiltak som gjør det mulig å benytte CO2–utslipp også for kjøretøy uten europeiske utslippsdata. Finansdepartementet vil vurdere dette nærmere når Toll- og avgiftsdirektoratets tilbakemelding foreligger.