Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:543 (2008-2009)
Innlevert: 20.01.2009
Sendt: 20.01.2009
Besvart: 26.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Den fullstendige mangel på postomdeling i Vardø i jule- og nyttårshelga er helt uakseptabel. Mange fikk ikke post i tidsrommet 23. desember-5. januar. Dette rimer svært dårlig med svaret på mitt skriftlig spørsmål nr. 159 (2007-2008) hvor svaret var at regjeringa har som mål å sikre et posttilbud av likeverdige tjenester til samme pris og med god kvalitet. Sykdom kan oppstå men da må det selvfølgelig settes inn vikarer.
Hva vil statsråden nå gjøre for at dette ikke skal gjenta seg verken i Vardø eller andre steder?

Begrunnelse

Kunder har dessuten blitt påført ekstra kostnader i form av ekstragebyr p.g.a. alt rotet rundt postomdelinga i Vardø og sist uke har det også vært dager uten postomdeling i deler av byen, ifølge avisa Finnmarken.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet tar utgangspunkt i en beklagelig situasjon hvor Posten hadde problemer med postomdelingen i Vardø i slutten av desember 2008 og begynnelsen av januar 2009. Posten har vært forespurt om en redegjørelse for forholdene, og det opplyses at dette var en spesiell enkelthendelse.

Postomdelingen i Vardø er organisert med to faste postbud og tre vikarer. Begge de faste budene er langtidssykmeldte. Postomdelingen har derfor i en lenger periode, også i forkant av julen, blitt utført av vikarer. Det ble fra Postens distribusjonsledelses side lagt til grunn at bemanningsopplegget var robust nok til å sikre stabil postlevering også i forbindelse med jul og nyttår. I julen ble den ene vikaren syk, mens de to andre uten forvarsel ga melding om at de likevel ikke kunne jobbe. Uten tilgjengelige bud kunne ikke postomdelingen i Vardø gjennomføres de fire hverdagene i romjulen. Dette rammet ikke postbokskundene, som fikk post utsortert og tilgjengelig som normalt. Fredag 2. januar ble omdelingen gjenopptatt, og Posten gikk med utlevering neste dag.

Vikaropplegget som tidligere hadde vist seg tilfredsstillende, var ikke godt nok til å håndtere en unormal situasjon som inntraff i Vardø i romjulen. Det var uheldig at postomdelingen måtte innstilles i hele fire dager. Posten ser selv alvorlig på det som skjedde, og distribusjonsledelsen gjør sitt for å sikre en stabil postomdeling i Vardø fremover. Tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen er ifølge Posten satt i verk.

Det er generelt et avveiningsspørsmål for Posten hvor stor vikarbasen ved den enkelte omdelingsenhet bør være. Muligheten for å hente vikarer fra andre omdelingsenheter ble vurdert i dette tilfellet. Nærmeste omdelingsenhet til Vardø er i Vadsø.

Det opplyses i spørsmålet, med henvisning til avisen Finnmarken, at kunder skal være påført ekstragebyr på grunn av omdelingsproblemene i Vardø. Posten antar det siktes til avisoppslag der det fortelles at postoppkravssendinger innlevert uken før jul er blitt returnert av poststedet uten at adressaten har mottatt hentemelding. Duplikatmelding, som sendes ut etter syv dager, skal heller ikke være mottatt. Da varene ble sendt på nytt skal avsenderen ha belastet mottakeren for dobbelt porto. De kundene som har opplevd dette, må henvises til å ta kontakt med Posten.

Det er ikke registrert lignende problemer andre steder i Nord-Norge i forbindelse med postomdelingen i julen i år, heller ikke andre steder i landet. Dårlig vær skapte i tillegg derimot problemer for postgangen på nyåret. I uke 2 var det storm i store deler av Finnmark. Det ble anmodet fra politiet om at folk burde holde seg inne. I likhet med store deler av Finnmark fikk derfor heller ikke Vardø post den 6. januar.

Posten anstrenger seg for å få til god postomdeling i julen. Særlig har det i forkant av julerushet i år blitt satt i gang mange ekstra prosjekter for å få ut all julepost til befolkningen i god tid før jul. Dette har vært vellykket, og fremføringskvaliteten over hele landet har vært betydelig bedre julen 2008 enn i 2007 og 2006.

Regjeringens overordnede mål på postområdet om å sikre et landsdekkende tilbud av posttjenester til rimelig pris og med god kvalitet står fast. Alle regioner i Norge skal ha en god postframføringskvalitet. Selv om det ut fra visse naturgitte forutsetninger er vanskeligere å oppnå like god kvalitet i Nord-Norge som i andre områder i landet, er jeg opptatt av at Posten kontinuerlig arbeider med å sette inn tiltak for å gi befolkningen alle steder en tilfredsstillende omdelingshyppighet for postleveranser. Samtidig er det så mange ledd i Postens distribusjonsprosess som må gå på skinner tidsmessig for at levering over natt skal finne sted, at kun små avvik enkelte steder kan få store følger for utlevering av post til kundene.

Det vil likevel alltid være forhold verken jeg, som ansvarlig minister, eller Posten kan råde over; forsinkelser på offentlige fly- og transportruter, ekstremvær og sykdom utover det vanlige. Mange av disse forholdene slår ofte ekstra hardt ut i distrikter med få postansatte og grisgrendt beliggenhet. Det er selvsagt svært uheldig for de som ikke får utlevering av post. Det er beklagelig at det oppstår slike situasjoner som den i Vardø som spørsmålet tar utgangspunkt i, og jeg legger til grunn at Posten gjør sitt beste for å unngå at de oppstår.