Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:544 (2008-2009)
Innlevert: 20.01.2009
Sendt: 20.01.2009
Besvart: 28.01.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre raskere behandling av søknader om autorisasjon og arbeidstillatelse for helsearbeidere utenfor EU\EØS-området?

Begrunnelse

Behovet for helse- og omsorgstjenester øker betydelig de neste 35 årene, blant annet som følge av en økende andel eldre. I St.meld. nr. 25 (2005-2006) er det anslått at det er behov for 54 000 flere årsverk i omsorgssektoren frem til 2030. Det er både nødvendig å øke rekrutteringen av helse- og omsorgspersonell i Norge, og å rekruttere personell fra utlandet for å sikre gode helse- og omsorgstjenester i fremtiden.
Helsepersonell som kommer utenfra EU\EØS-området må først søke om autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell, og deretter søke om arbeidstillatelse fra Utlendingsdirektoratet. Dette innebærer om lag 8 måneders ventetid på saksbehandling. Den lange saksbehandlingstiden og manglende samordning mellom ulike instanser kan forhindre effektiv rekruttering av helsepersonell fra utlandet. Dette er uheldig sett i lys av behovet for arbeidskraft i sektoren og vil ramme pasienter som har behov for helse- og omsorgstjenester.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Representanten viser til at behovet for helsearbeidere øker betydelig de neste 35 årene, og at saksbehandlingstiden for autorisasjon og arbeidstillatelse er lang. Dette er til hinder for en effektiv rekruttering av helsepersonell og vil ramme pasienter med behov for helsetjenester.

I St.meld. nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring, er tilrettelegging for enklere rekruttering av utenlandsk arbeidskraft ett av flere tiltak som regjeringen nå følger opp. Det foreslås blant annet at arbeidsgivere som vil rekruttere høyt kvalifisert arbeidskraft, skal få et større ansvar for den arbeidskraften de har behov for, og derved gis muligheten for at arbeidstakere kan få begynne å arbeide før arbeidstillatelse er innvilget. Det arbeides nå i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med forslaget til lov- og forskriftsregulering som oppfølging av dette. Forslaget vil bli sendt på alminnelig høring i nær framtid. Ikrafttreden er planlagt til 1.1.2010.

Det er videre et mål at saksbehandlingstiden for behandling av arbeidstillatelser skal ned. Med de forslagene til forenklinger som vil bli fremmet både når det gjelder de høyt kvalifiserte spesialistene og i det nye utlendingsregelverket for øvrig, har jeg stor tro på at tiden det tar å behandle denne type tillatelser vil bli kortere i tiden som kommer.

Som oppfølging av arbeidsinnvandringsmeldingen, er det også satt i gang en mer generell kartlegging av autorisasjonsordninger av lovregulerte yrker, herunder av ordningen med autorisasjon av helsepersonell. Prosjektet foretas av Rambøll Management AS og skal være ferdig i løpet av dette året.

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell hører inn under ansvarsområdet til Helse- og omsorgsdepartementet, som har gitt utfyllende informasjon om status for arbeidet med å effektivisere behandlingen av autorisasjonssaker:

29 helsepersonellgrupper er regulert gjennom helsepersonellovens regelverk om autorisasjon. Autorisasjon er bekreftelse fra myndighetene om at innehaveren oppfyller visse krav som stilles for å utøve yrket i Norge. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) har i oppgave å behandle søknader om autorisasjon fra helsepersonell.

I Norge, som ellers i verden, er det et økende problem med falske dokumenter. Å kvalitetssikre søkers dokumentasjon kan være en krevende, men nødvendig prosess. SAFH holder for tiden på å vurdere bruk av nye systemer for dokumentkontroll som er utviklet i andre land.

I 2008 ble det innvilget knapt 19 000 autorisasjoner. Ca. 1 000 autorisasjoner ble gitt til søkere kvalifisert utenfor EØS-området, i det vesentlige var dette autorisasjoner som lege, sykepleier og hjelpepleier/helsefagarbeider.

I lengre tid har det vært arbeidet med å utvikle bedre prosedyrer for søknadsbehandling og testing av kunnskaper og ferdigheter hos leger med utdanning fra land utenfor EØS. En omlegging av søknadsprosedyrer har blant annet som mål å redusere saksbehandlingstid og øke søkernes rettssikkerhet.

Helsedirektoratet har nylig bestilt en evaluering av systemet for vurdering og godkjenning av søkere utdannet i utlandet som ledd i å få etablert forutsigbare og gode ordninger. Videre har direktoratet bestilt tilbud om testing av søkere.

Etter at EU ble utvidet med til sammen 12 land i 2004 og 2007, har det vært en økning i antall søknader fra sykepleiere. Sakene prioriteres, og ressursene er økt i SAFH som arbeider spesielt med disse sakene.

Det er en jevn økning av autorisasjonssøknader fra sykepleiere utdannet i land utenfor EØS. Restansen er for høy, og SAFH har derfor iverksatt flere interne tiltak for å få gjort noe med dette i løpet av første halvår 2009.

På bakgrunn av bekymring knyttet til samordningen mellom SAFHs og UDIs behandling av søknader om hhv autorisasjon og oppholds- og arbeidstillatelser, skal SAFH og UDI i møte 27. januar 2009 diskutere hvordan disse sakene best kan samordnes.

Dette viser at det foregår et konkret og målrettet arbeid rettet mot raskere rekruttering av arbeidskraftskategorier som Norge har bruk for.