Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:554 (2008-2009)
Innlevert: 20.01.2009
Sendt: 21.01.2009
Besvart: 29.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Det er utbredt bekymring i Gulen og Masfjord for om personer som ble helsemessig berørt av Vest Tank-ulykken får tilstrekkelig god helseundersøkelse. Kostnader til undersøkelsene kan få konsekvenser for sykehusbudsjettet, og dermed berøre ordinære pasienter i regionen.
Mener statsråden at utgifter til helseundersøkelser etter omfattende forurensning naturlig hører inn under helseforetakene, og bør slike hendelser behandles som ekstraordinære, og dermed medføre statlige ekstrabevilgninger?

Begrunnelse

Den 24. mai 2007 eksploderte en tank ved Vest Tank i Gulen kommune i Hordaland. Tanken som eksploderte og brant inneholdt bl.a. svovelholdige stoffer etter avsvovling av oljeprodukter. Avfallsstoffenene er ennå ikke fjernet. Folk som har blitt eksponert for avfalsstoffene har fremdeles helseplager som kvalme, brekninger og sår hals.
Det er uenighet rundt hvor omfattende helseundersøkelser som bør gjøres i etterkant av ulykken. Direktør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet skriver i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet at det legges opp til svært omfattende og kostbare undersøkelser, og mener at Helse Vest bør dekke kostnadene. Direktør Tor B. Aasen ved Yrkesmedisinsk avdeling i Helse Bergen er bekymret for at kostnader knyttet til helseundersøkelsene vil få konsekvenser for deres budsjett.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse- og omsorgsdepartementet mottok brev fra Helsedirektoratet 27. november 2008 hvor det ble forespurt om å sikre finansiering av helseundersøkelsen av befolkningen i Gulen og Masfjorden kommuner gjennom å øremerke 12 mill. kroner fra Helse Vest RHF sin bevilgning. Undersøkelsen er allerede i gang og er planlagt gjennomført i perioden 2008-2013. Behovet for finansiering av prosjektet er oppgitt til totalt 22,5 mill. kroner i perioden.

Jeg vil understreke at jeg er opptatt av at denne helseundersøkelsen skal bli gjennomført. Spørsmålet omkring finansiering av helseundersøkelsen er nå til behandling i departementet, og jeg vil derfor få be om å få komme tilbake til spørsmålet fra stortingsrepresentanten Øyvind Halleraker når konklusjonene er klare.