Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:580 (2008-2009)
Innlevert: 26.01.2009
Sendt: 27.01.2009
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 04.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Vil statsråden foreta seg noe for at liv og helse ikke skal bli satt på spill i kommunene i forbindelse med Telenors varslede nedlegging av den såkalte D-kanalen i ISDN-systemet fra og med 31.12.09?

Begrunnelse

Telenor har varslet kommuner og andre aktører om at de fra 31.12.2009 "skrur av" den 3. kanalen i ISDN-systemet, også kalt D-kanalen eller ISDN pak. Denne kanalen benyttes typisk til å transportere signaler til alarmsentraler, brannvarslingsanlegg, trygghetsalarmer og alarmsystemer i sykehjem og omsorgsinstitusjoner.
Ny teknologi som bredbånd og GPRS gjør at det i dag finnes nye alternativer til ISDN. Skifte av teknologisk plattform kan imidlertid skape utfordringer. Mye tyder på at kommunesektoren spesielt vil stå overfor et kapasitetsproblem med å foreta utskiftinger. Over 10 000 abonnementer, svært mange av dem knyttet til kommuner, gjenstår å konvertere til ny teknologi. I mange tilfeller gjenstår også politiske vedtak i kommunene med tanke på investering og valg av ny plattform, før selve det tekniske byttet kan skje. Det er sannsynlig at dette er en prosess som vil måtte ta år og ikke måneder. Dersom D-kanalen i ISDN-system blir slått av og ny kanal for signalering av alarmer ikke er etablert, vil dette kunne skape store sikkerhetshull i mange kommuner i en overgangsperiode som er vanskelig å forutsi varigheten av.
I påvente av nytt nødnett vil for øvrig mange kommuner måtte gå over til en midlertidig plattform for alarmsentraler og brannvarsling.
D-kanalen, eller ISDN pak, er ikke en såkalt regulert tjeneste og forvaltes i så måte av Telenor alene.
Spørsmålet her blir om det står så mye samfunnssikkerhet og sårbarhet på spill, i en overgangsperiode, at det er nødvendig med en politisk inngripen overfor Telenor for å sikre liv og helse.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som representanten også viser til i sin begrunnelse for spørsmålet, så er ikke denne tjenesten en del av leveringsforpliktelsene Telenor har etter avtale med Samferdselsdepartementet (Avtale av 1. september 2004 mellom Staten v/Samferdselsdepartementet og Telenor ASA om leveringspliktige tjenester ).

Kommunikasjonsløsningen D-kanal, også kalt ISDNpak, brukes i dag for overføring av små datamengder som betalingstjenester og alarmer. Løsningen er basert på ISDN som databærer. Plattformen er mange år gammel og Telenor hevder at det nå er problematisk å få tak i reservedeler og kompetanse og at det dermed er vanskelig å opprettholde en stabil tjeneste. Telenor har derfor besluttet å fase ut tjenesten innen 31.12.2009.

Telenor har ikke egne sluttkunder på denne tjenesten. ISDNpak benyttes i hovedsak av selskapene BBS og Securinet AS som igjen har sluttkunder på betalings- og alarmtjenester. Telenor varslet allerede i oktober 2006 selskapene om at systemet skal fases ut og har foreslått alternative løsninger.

I følge Telenor er BBS godt i gang med å flytte sine kunder over på andre kommunikasjonsløsninger. Securinet drifter alarmer og lignende for en rekke kommuner, sykehus og andre som utfører samfunnskritiske tjenester. Telenor og Securinet har hatt en lang dialog om saken over flere år. Telenor hevder å ha gitt Securinet flere tilbud på alternative løsninger, men de har så langt ikke kommet til enighet om saken. Telenor mener at Securinet selv har ansvar for å varsle sine kunder, men vurderer nå om de selv likevel skal varsle sluttbrukerne direkte.

Securinet bekrefter overfor departementet at de så langt ikke formelt har varslet sine sluttkunder om at ISDNpak skal fases ut og de følgene det vil få for kundene som benytter denne tjenesten, men at de vil gjøre dette i løpet av uke 7.

Det er kommunene og andre som har alarmanlegg som selv har ansvaret for å sikre at systemene fungerer slik de skal. For at disse brukerne skal kunne gjøre de nødvendige tilpasninger er det viktig at de i god tid har den nødvendige informasjon om eventuelle endringer i de tjenester de baserer seg på. Jeg vil derfor følge utviklingen i saken videre for å forvisse meg om at sluttkundene får tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere behovet for å iverksette egne tiltak for å sikre at alarmanleggene fungerer.