Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:597 (2008-2009)
Innlevert: 28.01.2009
Sendt: 28.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Kan kommunen, med hjemmel i lovverket, nekte personen å utnytte sitt lovlig oppsatte bygg til utleie når det i reguleringsplanen står at det kan oppføres næringsbygg med tilhørende anlegg og planen ikke inneholder nærmere konkretisering eller avgrensninger?

Begrunnelse

En kommune har regulert et område til næringsområde, der det i reguleringsplanen fremkommer at det kan oppføres næringsbygg med tilhørende anlegg. Planen inneholder ingen nærmere konkretisering, eller avgrensinger. I dette området har en næringsdrivende søkt om og fått tillatelse av kommunen til å bygge på en andre etasje til sin forretning, som han ønsker å benytte til utleiebolig. Nå nekter imidlertid kommunen den næringsdrivende å ta bygget i bruk til utleie fordi kommunen ikke ønsker "boliglignende" tiltak i området. Det finnes imidlertid allerede boliger i området, men disse ligger utenfor det regulerte området. I veilederen til Plan- og bygningsloven, utgitt av miljøverndepartementet, står det: "Planbestemmelsene kan brukes som hjemmel for forbud eller påbud innenfor planens avgrensingslinje. Hver bestemmelse må gjennomgås kritisk slik at det ikke etableres restriksjoner som ikke har hjemmel og et saklig begrunnet behov, jf. begrepet "nødvendig utstrekning".

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I brevet stilles det spørsmål om kommunen med hjemmel i vedtatt reguleringsplan kan nekte etablering av utleievirksomhet i lovlig oppført bygning regulert til næringsbygg med tilhørende anlegg, når planen ikke inneholder nærmere konkretisering eller avgrensinger.

Det er opplyst at henvendelsen knytter seg til et næringsområde i en kommune, hvor en næringsdrivende har søkt om å benytte godkjent påbygg til sin forretning til utleiebolig. Kommunen har nektet den næringsdrivende å ta bygget i bruk fordi den ikke ønsker boliglignende tiltak i området.

Miljøverndepartementet har ingen rolle i saken, og finner ikke grunn til å gå nærmere inn i sakens realitet på nåværende tidspunkt. Saken synes å være til behandling av de lokale bygningsmyndigheter. Et eventuelt avslag på søknad om å ta påbygget i bruk som utleieenhet kan påklages til fylkesmannen etter forvaltningslovens regler. Fylkesmannen har videre en generell veiledningsplikt innenfor sitt område, og den næringsdrivende har anledning til å rette eventuelle spørsmål dit.

Den rettslige virkningen av å regulere et areal med bygning til byggeområde for næringslivsvirksomhet vil ordinært være at det ikke kan bygges eller bruksendres til boligformål, heller ikke i forbindelse med utleie.