Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:598 (2008-2009)
Innlevert: 28.01.2009
Sendt: 28.01.2009
Besvart: 03.02.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Skoleskipet M/S Gann er et viktig utdanningstilbud for hele den maritime sektor. Skolen har tidligere fått godkjent en elevutvidelse, men fortsatt gjenstår det å komme fram til en samlet finansiering av tilbudet. Tildelingen for 2009 er ikke tilstrekkelig for å kunne opprettholde dagens tilbud, og institusjonen er nå i en prekær økonomisk situasjon.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre en videre drift av dette viktige skoletilbudet?

Begrunnelse

Skoleskipet M/S Gann (Rogaland Videregående Sjøaspirantskole) rekrutterer elever fra hele landet og representerer et viktig utdanningstilbud for hele den maritime sektor, og skolen bidrar gjennom sin utdanning med kompetanse for å utvikle sektorens konkurransekraft og verdiskapingsevne. Institusjonen har utdannet sjøfolk i over 50 år, og skoleskipet er et utmerket redskap for opplæringen i sjøfartsfagene. Skolen hadde i inneværende skoleår nesten 500 søkere til 105 elevplasser, og det er en god blanding av jenter og gutter blant elevene. Sjøaspirantskolen kan vise til svært lavt frafall i sin utdanning, og så godt som alle elever får tilbud om læreplass etter endt utdanning. I forbindelse med behov for fornying av skoleskipet ervervet skolen det tidligere hurtigruteskipet M/S Narvik i februar 2007. Skolen har fått godkjent en omsøkt elevutvidelse, men det gjenstår fortsatt å komme fram til en samlet finansiering av tilbudet som sikrer en forsvarlig driftsøkonomi for skolen i tiden fremover. Regjeringen har tidligere uttalt at de arbeider med å vurdere tilskuddsordningen for Rogaland Videregående Sjøaspirantskole og to andre private skoler som mottar tilskudd etter samme ordning. Det er helt nødvendig at regjeringen nå går fra ord til handling, og at Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet gjennom en dialog med skolen sikrer videre drift av utdanningstilbudet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Rogaland Videregående Sjøaspirantskole (skoleskipet MS Gann) er godkjent etter privatskoleloven, og får dekket 85% av godkjent driftsbudsjett over kap. 228 post 76 på statsbudsjettet. Privatskoleloven gir ikke rett til dekning av kapitalutgifter.

Ved Utdanningsdirektoratets vedtak av oktober 2007 ble søknaden fra MS Gann om utvidelse av elevtallet fra 75 elever til 105 elever innvilget. Økt tilskudd som følge av elevtallsutvidelsen ble utbetalt fra 1. november 2007 etter privatskolelovens bestemmelser.

Som det fremgår av omtalen av kap. 228 post 76 i St.prp.nr.1 (2008-2009) bør et fullstendig årsregnskap for skolen etter elevtallsutvidelsen foreligge før ny tilskuddsmodell blir utarbeidet. Jeg kan opplyse om at dette grunnlagsmaterialet nå er klart, og at departementet er i gang med å vurdere tilskuddsordningen for Rogaland Videregående Sjøaspirantskole, samt to andre skoler. Målsettingen med dette arbeidet er komme frem til en tilskuddsmodell som sikrer forutsigbare rammebetingelser.