Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:601 (2008-2009)
Innlevert: 28.01.2009
Sendt: 28.01.2009
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 04.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I Kveldsnytt NRK 9/1-09 lover statsråden fremskynding av E18 parsellen Sky-Langangen i Vestfold. I St.prp.nr. 37 (krisepakken) fremlagt 26/1 varsles derimot en forsinket oppstart først høsten 2009. Proposisjon til Stortinget om oppstart og bompengeinnkreving foreligger heller ikke. Anleggsstart må skje våren 2009 for at opprinnelig fremdrift kan holdes.
Hva vil statsråden nå foreta seg for å holde sine løfter?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen har som mål å legge frem for Stortinget proposisjon for utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i løpet av vårsesjonen. I den opprinnelige fremdriftsplanen var det på denne bakgrunn regnet med tidligst oppstart høsten 2009, ut ifra nødvendig tidsforbruk ved anbudsrunde og forberedelse. Det er korrekt at denne fremdriftsplanen også er gjengitt i prosjektomtalen i St.prp. nr. 37 (2008-2009).

I statsbudsjettet for 2009, side 82, er det sagt at det kan være aktuelt med anleggsstart på strekningen Sky – Langangen i løpet av 2009. Etter fremleggelsen av krisepakken har imidlertid Statens vegvesen foretatt en ny gjennomgang av fremdriftsplanen. Med basis i forslaget om en bevilgning på 40 mill. kr i statsmidler til prosjektet og stortingsbehandling i løpet av vårsesjonen kan anleggsstart fremskyndes, hvilket er i tråd med det jeg nylig uttalte til NRK. Det legges nå opp til anleggsstart sommeren 2009. Jeg vil komme nærmere tilbake til dette i proposisjonen for E18-utbyggingen.