Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:619 (2008-2009)
Innlevert: 30.01.2009
Sendt: 02.02.2009
Besvart: 09.02.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Kan finansministeren gi en fullstendig og detaljert oversikt over hvilke kriterier som hun mener kan være aktuelle å legge til grunn for den unntaksordningen fra gavefradragsordningen som hun vurderer å etablere?

Begrunnelse

I sitt svar på spørsmål nr. 534 til representanten Heikki Holmås skriver finansministeren:

"Jeg vil vurdere om det er mulig å etablere en mulig unntaksordning, en type "sikkerhetsventil" som gir Finansdepartementet anledning til å stryke organisasjoner fra listen over de som er berettiget i fradragsordningen ut fra skattelovens kriterier. En slik unntaksordning må i tilfelle bygge på faglige råd fra for eksempel Utenriksdepartementet eller Pensjonsfondets etiske råd".

Det framgår av svaret at de nevnte instanser som skal kunne gi råd om utelukkelse fra listen over godkjente organisasjoner er "eksempler" på rådgivere. Det kan altså - iht. finansministerens svar - også tenkes andre instanser som skal kunne gi slike råd, basert på andre kriterier for utelukkelse. I prinsippet kan dette åpne for en praksis hvor en flertallsregjering kan utelukke enhver organisasjon som har synspunkter regjeringen ikke deler fra gavefradragsordningen, jfr. for eksempel den pågående saken om tilbaketrekking av statsstøtte til Frelsesarmeens Barn og Unge. I tilfelle vil det være en frivillighetspolitikk som etter min mening går i fullstendig feil retning.
Det er et åpenbart behov for at finansministeren oppklarer hvilke rammer og begrensninger som skal gjelde for den unntaksordningen som finansministeren nå vurderer å etablere.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 534 fra stortingsrepresentant Heikki Holmås påpekte jeg at ordningen i skatteloven § 6-50 bygger på at det er organisasjonen selv, og ikke myndighetene, som styrer bruken av mottatte penger. Det medfører at ellers godkjente organisasjoner kan medvirke til eller aktivt støtte brudd på folkeretten. Jeg anser dette som uheldig. Derfor vurderer jeg å foreslå tiltak, om mulig i form av en unntaksordning, som kan motvirke at gaver med fradragsrett understøtter slike brudd på folkeretten.

Innføring av en eventuell unntaksordning er under vurdering, og det er for tidlig å opplyse om rammer og begrensninger for en slik ordning. Jeg ser imidlertid for meg at en eventuell mekanisme for å ekskludere bestemte organisasjoner bør være generelt utformet. Fordi det ikke finnes autoritative mekanismer for å fastslå ulike typer folkerettsbrudd, og fordi folkerettsbrudd spenner fra rene formalforhold til grove og massive menneskerettsovergrep, må det inngå i vurderingen hvordan mulige, passende avgrensninger kan utformes.

En eventuell endring av ordningen i skatteloven § 6-50 på dette punkt vil kreve lovendring, slik at Stortinget i tilfelle vil få temaet til behandling.