Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:629 (2008-2009)
Innlevert: 03.02.2009
Sendt: 03.02.2009
Besvart: 11.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Samferdselsministeren var etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2009 i Telemark og lovet 15 millioner til "Eidangertunnelen". I etterkant av tiltakspakken lovet hun 12 millioner kroner over en toårsperiode til drift av Brattsbergbanen. Noe som heller ikke lå i regjeringens krisepakke.
Hvor hentes disse midlene fra, og hvilke andre samferdselsprosjekter må eventuelt nedprioriteres for å frigjøre midler til disse prosjektene?

Begrunnelse

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2009 var det ikke bevilget en eneste krone til Eidangertunellen. Dette til tross for stort behov for ny trase på strekningen Larvik-Porsgrunn. At ikke regjeringen hadde bevilget penger til dette prosjektet, førte til kraftig kritikk fra hele det politiske miljøet i Telemark. Etter kort tid ble tydeligvis presset så stort at ministeren ikke hadde noe annet valg enn å reise til Telemark og bevilge 15 millioner kroner til grunnerverv på strekningen for å roe ned gemyttene. I forbindelse med krisepakken hadde regjeringen satt av 30 millioner kroner til det samme formålet. Rett etter at krisepakken var lagt frem så reiste samferdselsministeren på nytt til Telemark med løfte om 12 millioner kroner til å drifte Brattsbergbanen for 2 halvår 2009 og første halvår 2010. I Møre og Romsdal lovet også statsråden at det var satt av midler til Ørsneset ferjekai og at dette lå i regjeringens budsjett for 2009, noe statens vegvesen avkrefter fordi de mangler ca 10 millioner kroner til å få bygget ferjekaia. Spørsmålet blir jo om prosjektet er fullfinansiert eller ikke. Det begynner å bli merkelig at statsråden til stadighet kommer med nye midler til prosjekter som ikke det er dekning for verken i statsbudsjettet eller i krisepakker.
I beste fall kan vel ikke dette beskrives som noe annet enn en uryddig budsjettprosess. Det er derfor god grunn til å spørre nøyaktig hvor midlene til Regjeringens løfter hentes ifra.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til at i regjeringens forslag om ekstrabevilgninger for 2009 som er fremme i St.prp. nr. 37 (2008-2009), er det foreslått avsatt 30 mill. kr til videre planlegging av innkorting av Vestfoldbanen mellom Farriseidet-Porsgrunn/”Eidangertunnelene” uten at dette går ut over andre samferdselsprosjekter.

Driftsansvaret for lokaltoget på Bratsbergbanen ble overført fra staten til Telemark fylkeskommune i 2004 etter en avtale mellom Samferdselsdepartementet og fylkeskommunen. Avtalen ble inngått etter initiativ fra fylkeskommunen som ønsket å overta ansvaret for å legge til rette for konkurranseutsetting av lokaltoget som ledd i arbeidet med å utvikle togtilbudet på banestrekningen.

Avtalen ble inngått under den forrige regjeringen og fra statens side er den signert av samferdselsminister Torild Skogsholm. Når ansvarsoppgaver overføres fra staten til det kommunale forvaltningsnivået, er det vanlig at en fylkeskommune mottar full kompensasjon de første årene for en oppgave den overtar og at den statlige kompensasjonen gradvis trappes ned over fem år og inngår som en del av de generelle rammeoverføringene fra Kommunal- og regionaldepartementet basert på fordelingskriteriene i inntektssystemet for fylkeskommuner og kommuner. Dette er også nedfelt i den opprinnelige avtalen mellom Samferdselsdepartementet og Telemark fylkeskommune og ytterligere presisert i brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 19. desember 2003 til Telemark fylkeskommune.

I St.prp. nr. 1(2007-2008) ble det på kap.1351, post 60, bevilget 15,8 mill. kr, hvorav 12 mill. kr ble tildelt Telemark fylkeskommune som en videreføring av det statlige kompensasjonsbeløpet for overføring av driftsansvaret for lokaltoget på Bratsbergbanen til Telemark fylkeskommune. I proposisjonen framgår at i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet og etter ønske fra Telemark fylkeskommune, overtar Samferdselsdepartementet et midlertidig ansvar for kompensasjon for Bratsbergbanen. Staten har vist fleksibilitet og gitt Telemark f.k. en høyere overføring enn det som opprinnelig var avtalt. Det framgår at kompensasjonsordningen skal være midlertidig og at det øremerkede tilskuddet til Telemark fylkeskommune skal avvikles etter 2 halvår for 2009. I samsvar med denne forutsetningen har Stortinget, etter framlegg fra regjeringen, ved behandlingen av 2009-budsjettet, vedtatt å bevilge 6 mill. kr som kompensasjonsbeløp til Telemark f.k. og at det øremerkede tilskuddet til Telemark over SDs budsjett, faller bort fra og med 2010. Jeg har oppfattet at dette har resultert i at Telemark fylkeskommune truer med å legge ned lokaltoget på Bratsbergbanen på grunn av at fylkeskommunen ikke skal ha råd til å opprettholde dette uten økonomisk støtte fra staten, noe som har skapt protester blant lokalbefolkningen som bruker togtilbudet.

Ut fra mitt kjennskap til lokaltogtilbudet er det få som bruker dagens tilbud og fylkeskommunen har gjort lite for å følge opp og utvikle tilbudet slik fylkeskommunen hadde intensjon om da det overtok driftsansvaret. På turen min til Telemark, som nevnes i begrunnelsen for spørsmålet, la jeg heller ikke skjul på og uttalte at jeg ikke var særlig imponert over det fylkeskommunen har gjort for å sikre tilbudet på jernbanen mellom øvre og nedre del av fylket. Bl.a. gjelder dette en mangel på rutekoordinering med annen lokal kollektivtrafikk og togtrafikken på tilstøtende jernbanestrekninger. Jeg uttalte også at i og med at driftsansvaret ligger hos Telemark, må nå fylkeskommunen i samarbeid med NSB, iverksette tiltak og legge til rette for at så mange som mulig bruker banen. Det er riktig at jeg i denne sammenheng lovet at SD som en midlertidig løsning, skal bidra med samlet 12 mill. kr ekstra, fordelt med 6 mill. kr i 2009 og 6 mill. kr i 2010 slik at Telemark fylkeskommune får et pusterom på halvannet år til å bevise at lokaltoget på Bratsbergbanen er levedyktig og er noe å satse på for framtiden.

Bakgrunnen for mitt initiativ nå er at Midt-Telemarkrådet like før jul fikk utarbeidet en rapport som på en systematisk måte ser på mulighetene for å utvikle kollektivtilbudet i Midt-Telemark. I rapporten gjentas budskapet om at lite er gjort for å få til korrespondanse og koordinering med øvrig kollektivtilbud. I Railconsults rapport hevdes det også at ”dagens buss- og togtilbud supplert med noen manglende avganger, bør ha potensial for betydelig økt trafikk dersom det settes inn i et større system og markedsføres i større grad enn i dag.” Jeg har ikke forutsetninger for å ta stilling til de vurderinger som gjøres av Railconsult. Det er Telemark fylkeskommune som ansvarlig for driften av Bratsbergbanen og øvrig kollektivtilbud i området, som må gjøre en vurdering av om man mener det er mulig å få til et bedre samlet kollektivtilbud i Midt- Telemark og om det er riktig å utvikle Bratsbergbanen som en del av et slikt integrert tilbud.

Når det gjelder spørsmålet om hvor pengene skal hentes fra, legger jeg opp til å kunne fremme forslag om en bevilgning på 6 mill. kr i forbindelse med RNB for 2009, mens resten vil bli fulgt opp i forbindelse med statsbudsjettet for 2010. Spørsmålet om inndekning vil jeg komme tilbake til i budsjettframlegget.

Prinsipielt vil jeg peke på at ved overføringer av statlige oppgaver til kommunale myndigheter, bl.a. begrunnet med ønsket om mer lokalt selvstyre, må dette være reelt i den forstand at det må være opp til kommunale politiske myndigheter selv å prioritere og bestemme hvordan disponible ressurser skal brukes. En ordning med øremerkede tilskudd til ordinær drift av lokal kollektivtrafikk over SDs budsjett, bryter med dette prinsippet. I tillegg kommer at et øremerket statlig driftstilskudd uten at fylkeskommunen tilfører egne ressurser, innebærer at staten sitter med det reelle økonomiske ansvaret og fylkeskommunen har derfor ikke insitament til å gjøre kollektivtilbudet mer attraktiv for publikum og samtidig bedre lønnsomheten og driftsøkonomien i tilbudet. Etter min vurdering er lokaltogtilbudet på Bratsbergbanen et godt eksempel på dette. Dette er også grunnen til at Samferdselsdepartementet har lagt opp til å avvikle ordningen med et øremerket tilskudd til Telemark fylkeskommune til driften av lokaltoget på Bratsbergbanen.