Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:637 (2008-2009)
Innlevert: 04.02.2009
Sendt: 05.02.2009
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 12.02.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Mener statsråden at behovet for universell tilrettelegging bør kunne tillegges vekt når fylkesmannen vurderer dispensasjonssøknader som tidligere har fått godkjenning av kommunen?

Begrunnelse

I Bamble kommune har et enstemmig teknisk utvalg gitt dispensasjon til en mann, som har nedsatt funksjonsevne, og ønsker å bygge en tilrettelagt bolig på sin tomt på Fagerheim (se Telemarksavisa 31.01.09). Også Telemark fylkeskommune har gitt sin tilslutning til utvalgets godkjenning av dispensasjonen. Fylkesmannen har imidlertid avslått søknaden med den begrunnelse at området er regulert som strandsone, ikke som tettbebygget strøk. Kommunen selv mener imidlertid at boligen ikke vil være til hinder for almen ferdsel i området.
Saken går nå videre til fylkesmannen i Aust Agder som er settefylkesmann.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I brevet stilles det spørsmål om behovet for universell tilrettelegging bør kunne tillegges vekt når fylkesmannen vurderer dispensasjonssøknader som tidligere har fått godkjenning av kommunen.

Det er opplyst at henvendelsen knytter seg til dispensasjon gitt av Bamble kommune til en som har nedsatt funksjonsevne, og ønsker å bygge en tilrettelagt bolig på sin tomt. Fylkesmannen har imidlertid avslått søknaden med den begrunnelse at området er regulert som strandsone, ikke som tettbebygget strøk. Kommunen mener selv boligen ikke vil være til hinder for allmenn ferdsel i området. Saken er sendt videre til Fylkesmannen i Aust-Agder som er oppnevnt som settefylkesmann.

Miljøverndepartementet er varsom med å uttale seg om konkrete saker som fylkesmannen har ansvaret for å behandle. Det presiseres at saken ikke er avslått, men påklaget av Fylkesmannen i Telemark og derfor sendt for klagebehandling til settefylkesmann som er Fylkesmannen i Aust-Agder. Fylkesmannen i Aust-Agder vil ta stilling til realiteten i saken.