Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:648 (2008-2009)
Innlevert: 05.02.2009
Sendt: 06.02.2009
Besvart: 13.02.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Riksantikvaren sier nei til gang- og sykkelbaner på Skansenbrua i Trondheim, til tross for at mer gang- og sykkeltrafikk fra Skansen til Brattøra hadde ført til redusert biltrafikk og bedre nærmiljø. En ny bro parallelt med den jernbanebroen er helt uaktuelt på grunn av kostnadene, og lokalpolitikerne i Trondheim setter nå sin lit til at miljøstatsråden skal skjære igjennom.
Mener statsråden at det er riktig at antikvariske myndigheter skal kunne sett en stopper for viktige miljøprosjekter?

Begrunnelse

I politiske saker må ulike politiske hensyn ofte veies opp imot hverandre. Trondheim kommunes planer om nye gang- og sykkelbaner på Skansenbrua er et eksempel på en slik sak. På den ene siden står lokalpolitikerne som ønsker miljøgevinster knyttet til redusert bilbruk fra Skansen til Brattøra, blant annet bystyrerepresentant Torgny Hagerup (FrP) som tok opp saken for to år siden og nestleder i byutviklingskomiteen Heidi Eidem (Ap). På den andre siden står steile antikvariske myndigheter som vil gå imot enhver miljøriktig oppgradering av Skansenbrua. Saken har vært mye omtalt i Adresseavisen, og temperaturen i debatten har vært høy. Man må selvsagt se nærmere på Jernbaneverkets argumentasjon om at påhengte gangbaner kan føre til økt risiko, men vektleggingen av antikvariske hensyn avgjøres fullt og helt av Regjeringens miljøprofil.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til brev 05.02.09 med spørsmål om det er riktig at antikvariske myndigheter skal kunne sette en stopper for viktige miljøprosjekter. Spørsmålet er reist på bakgrunn av Trondheim kommunes ønske om å montere gang- og sykkelbaner utenpå Skansen jernbanebro, som er en vippebro over Nidelven. Riksantikvaren har fredet broen og avslått kommunens søknad om dispensasjon fra fredningen for å montere gang- og sykkelbaner.

Trondheim kommune har påklaget Riksantikvarens avslag på søknaden om dispensasjon. Klagen ble oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse den 23.01.09. Klagesaken er til behandling i Miljøverndepartementet og jeg ønsker derfor ikke nå å kommentere den aktuelle konflikten spesielt.

På generelt grunnlag vil jeg vise til at de kulturhistoriske verdier som er knyttet til våre kulturminner også er viktige miljøverdier som må sikres i et langsiktig perspektiv.

I klagesaken om Skansen jernbanebro er ulike miljøinteresser involvert. Jeg vil vurdere saken nøye i forhold til de ulike interesser som er berørt og sørge for at saken blir gitt nødvendig prioritet slik at den raskest mulig kan bli endelig avklart.