Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:660 (2008-2009)
Innlevert: 05.02.2009
Sendt: 06.02.2009
Besvart: 13.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Helseministeren arbeider for tiden med en stortingsmelding om fødselsomsorgen. I disse dager har styret i Helse Bergen vedtatt flere innsparingstiltak. Dette medfører at Storken stenges, og at fødestuer blir stående tomme. Det blir også vanskeligere for fedre å kunne være med under fødselen. I tillegg blir det en drastisk nedbemanning. Kvaliteten på fødetilbudet på vestlandet blir sterkt forringet.
Kan statsråden akseptere at nedskjæringene iverksettes nå, like før en helhetlig melding foreligger?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Stortingsmeldingen En gledelig begivenhet (St.meld.nr.12 (2008-2009)) om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, er oversendt Stortinget i dag.

Helse Vest RHF har informert meg om at Helse Bergen HF har en samlet utfordring på 100 mill. kroner for å oppnå balanse i 2009. Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus HF har som et innsparingstiltak foreslått endringer i barseltilbudet ved Storken, som er en jordmorstyrt fødeenhet ved Kvinneklinikken. Jeg er kjent med at forslaget ikke er vedtatt av styret i Helse Bergen HF.

Helse Bergen HF har en betydelig omstillingsutfordring, og også Kvinneklinikken må ta sin del av utfordringene. Endringene som Kvinneklinikken har foreslått ved Storken medfører at det ikke lenger blir mulighet for å la far bo sammen med mor på eget rom under barseltiden. Far må bo hjemme og komme på besøk.

I oppdragsdokumentet til regionale helseforetak for 2009 har jeg bedt om at RHF skal sørge for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i samarbeid med primærhelsetjenesten. Jeg har videre vist til at departementet vil komme tilbake til eventuelle oppdrag til regionale helseforetak etter at Stortinget har behandlet stortingsmelding om en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

I stortingsmeldingen foreslår regjeringen blant annet at:

”Regionale helseforetak pålegges å utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen sammen med berørte kommuner. Planen skal også omfatte svangerskaps- og barselomsorg. Den skal sikre kapasitet i forhold til fødselstall og være i samsvar med utvikling av akuttilbud ved lokalsykehus. Planen skal sikre de fødende i regionen et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud, også i høytider og ferier. Den skal omfatte planer for rekruttering og plassering av utdanningsstillinger for gynekologer. Hensynet til antall fødende i opptaksområdet, til geografi, kommunikasjonsmuligheter, struktur for lokale jordmortjenester og følgetjeneste skal vektlegges. Kultur- og språkforskjeller i regionen skal ivaretas.”

Jeg har i dag underrettet regionale helseforetak om at eventuelle planer om strukturendringer i fødselsomsorgen må avvente utarbeidelsen av slike helhetlige regionale planer. Dette er selvsagt ikke til hinder for at det iverksettes tiltak for å sikre god og effektiv drift.