Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:694 (2008-2009)
Innlevert: 11.02.2009
Sendt: 12.02.2009
Besvart: 24.02.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Oljedirektoratet har utarbeidet en langtidsprognose for olje- og gassproduksjonen på norsk kontinentalsokkel. Framleggelsen av denne er blitt utsatt en rekke ganger. Nå er det klart at den først vil bli lagt fram i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.
Vil statsråden medvirke til at langtidsprognosen blir gjort offentlig tilgjengelig så snart som mulig?

Begrunnelse

Ifølge Aftenposten 5. februar skal begrunnelsen for utsettelsene være at man er inne i en uoversiktlig situasjon. Departementet skal ha gitt støtte til dette synet.
Oljedirektoratets langtidsprognoser er av stor betydning, og det er viktig at næringen og andre får tilgang på hva som er Oljedirektoratets vurdering av situasjonen. Det hefter usikkerhet til alle prognoser. Usikkerhet knyttet til en prognose bør ikke være et grunnlag for å holde tilbake informasjon.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: En viktig oppgave for Oljedirektoratet (OD) er å sikre et godt faktagrunnlag for departementets og regjeringens beslutninger, herunder å ha oversikt over petroleumsressursene og årlig føre et ressursregnskap.

Departementet er ansvarlig for å utarbeide anslag for framtidig produksjon, investeringer, driftskostnader og utslipp fra petroleumsvirksomheten. OD innhenter i den forbindelse materiale fra operatørselskapene. Dette materiale kvalitetssikres, bearbeides og utfylles av OD, samt suppleres med informasjon som departementet innhenter. Til grunn for anslagene ligger også departementet vurderinger av forhold som utviklingen i markedene for olje og gass og for verdensøkonomien.

Oppdaterte langsiktige anslag for sektoren utarbeides i forbindelse med Nasjonalbudsjettet og Revidert nasjonalbudsjett. De siste årene har departementet og direktoratet presentert anslag for de nærmeste 5 årene i en årlig felles pressekonferanse mellom OD og OED (Sokkelåret).

De generelle økonomiske rammebetingelsene har endret seg betraktelig de siste uker og måneder. Departementet vil derfor vente så lenge som mulig før anslag til bruk i Revidert Nasjonalbudsjett utarbeides. På den måten kan anslagene bli så oppdaterte og gode som mulig. Ved årets presentasjon av Sokkelåret ble det derfor ikke gitt nye anslag for investeringsnivået de neste 5 årene. Disse vil komme i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett.