Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:701 (2008-2009)
Innlevert: 12.02.2009
Sendt: 13.02.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 24.02.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Undertegnede har fått bekymringsmeldinger fra ansatte i Mesta, Region Sør-vest over negativ utvikling i selskapet med nedleggelse av avdelinger og derav oppsigelser. I 2008 ble "Grått- og grøntarbeideravdelingen" og "Broavdelingen" i Mesta lagt ned. 15 driftsansatte ble sagt opp. Regionsjefen har nektet underordnede å regne på oppdrag og arbeidsledere sier opp stillingene sine.
Hvordan henger disse påstandene sammen med Regjeringens ønske om utvikling av Mesta?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Etableringen av Mesta AS innebar et organisatorisk skille mellom myndighets-oppgavene til Statens vegvesen og produksjonsvirksomheten. Det bidro til å åpne for bredere konkurranse om drift og vedlikehold av vegnettet i Norge. I Eierskaps-meldingen (St.meld. nr. 13 (2006-2007))er Mesta AS ført opp under kategori 1; selskap med forretningsmessige mål. Målsetningen med statens eierskap i Mesta er å bidra til å utvikle selskapet til en effektiv aktør i markedet for vegproduksjon og vedlikehold.

Det er utfordrende for Mesta AS å omstille seg fra å være en etat i Statens vegvesen til å bli et kommersielt selskap. De økonomiske resultater i selskapet har vært negative siden 2006. I 2007 og i 2008 har den negative utviklingen forsterket seg. En av hovedårsakene til dette er betydelige tap på prosjekter i anleggsvirksomheten under Mesta Entreprenør AS. På bakgrunn av disse tapene har styret i Mesta besluttet å nedskalere denne delen av virksomheten, blant annet gjennom reduksjon i antall årsverk.

Innen drift og vedlikehold, Mesta Drift AS, har selskapet hatt underskudd siden 2006 og selskapet arbeider med å snu den negative utviklingen. Også her er ett av tiltakene å redusere bemanningen.

Mesta er et stort selskap med virksomhet og ansatte i hele Norge. Tiltak for å oppnå lønnsom drift og god konkurranseevne er nødvendig for å sikre arbeidsplassene så langt dette er mulig i et konkurranseutsatt marked.

Nærings- og handelsdepartementet følger utviklingen i Mesta nøye. Jeg vil selv møte selskapet, og vil i den sammenheng også gjennomgå de tiltak som nå gjennomføres.