Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:710 (2008-2009)
Innlevert: 13.02.2009
Sendt: 16.02.2009
Besvart: 24.02.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Kan finansministeren redegjøre for hvorledes arbeidet med nyordningen med skatteutvalg går, samt redegjøre for hvilke uheldige konsekvenser omleggingen for øyeblikket kan ha for skatteytere med tvistesaker med ligningsmyndighetene?

Begrunnelse

Ordningen ved klage på skatteavgjørelser er i ferd med å legges om til en ny struktur med skatteutvalg. Av det jeg erfarer legges saker på is til korrekt opplæring er foretatt, etter oppfordring fra departementet i form av rundskriv. Opplæring er vel og bra, men at dette trekker ut må ikke gå utover skatteytere som avventer avklaring på skattemessige problemstillinger.
Det vil være urimelig om alle som har en skattesak til skatteutvalget skal vente i månedsvis på behandling av sin sak. Straks man skylder skatt skal dette betales umiddelbart, og skatteytere kan fort komme opp i en likviditetsmessig vanskelig situasjon. Det kan derfor også stilles spørsmål om man burde lempe på de strenge kravene til innbetaling av skatten ligningsmyndighetene i utgangspunktet har fastsatt, der det er uenighet om riktigheten av fastsettelsen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet anses knyttet til den nye ordningen med skatteklagenemnder som trådte i kraft 1. januar 2008. Det er skatteklagenemndene som behandler klager over ligningsavgjørelser (fastsetting av skattegrunnlag og skatt). Skatteutvalgene har en annen oppgave, nemlig behandling av søknader fra skattytere om lempning/ettergivelse av skyldig skatt på grunn av særlig vanskelige forhold hos skyldneren.

Fra og med 1. januar 2008 ble skatteetaten omorganisert. Samtidig ble klage- og endringssystemet endret, og det ble opprettet en skatteklagenemnd for hvert av de fem skattekontorene.

Skatteklagenemnda avgjør ligningssaker når skattyter påklager skattekontorets vedtak, eller når skattekontoret krever at nemnda overprøver skattekontorets vedtak i endringssak. Skatteklagenemndene består av fra 12 til 39 medlemmer, og treffer i utgangspunktet avgjørelse i avdeling som består av tre medlemmer.

Finansdepartementet har gitt en forskrift med overgangsbestemmelser som regulerer behandlingen av klage- og endringssaker som ikke var avsluttet før 1. januar 2008. Skattedirektoratet har satt i verk ulike tiltak for å forberede skattekontorene på den nye klageordningen. Blant annet ble det i desember 2007 utgitt en brosjyre med informasjon til nemndsmedlemmer. Skatteetaten har i tillegg gjennomført lokale opplæringstiltak rettet mot saksbehandlere på skattekontorene, slik at koordinering, saksbehandling og vedtak i klage- og endringssaker så raskt som mulig blir behandlet i samsvar med retningslinjer og servicemål.

Skatteetaten har siden 2008 vært i en omorganiseringsprosess. Omorganiseringen ble blant annet initiert ut fra et ønske om bedre å realisere skatteetatens mål om å yte god service og ha en effektiv og korrekt saksbehandling. En slik omfattende omorganisering tar tid, og har resultert i at saksbehandlingstiden på enkelte områder har økt midlertidig. Det er satt i verk tiltak for å redusere restansene og korte ned saksbehandlingstider, slik at de servicemål skatteetaten har satt nås.

Det er ikke gitt sentrale retningslinjer om at behandlingen av klagesaker skal utsettes fram til opplæring er gitt. Skattedirektoratet har opplyst at alle nemndene får tilsendt og behandler saker fortløpende. Dersom det skulle forekomme enkelttilfeller med for treg saksavvikling, bør det tas opp med vedkommende skattekontor, evt. med Skattedirektoratet.

Etter skattebetalingsloven § 10–1 skal skattekrav betales ved forfall selv om fastsettingen er påklaget. Jeg kan ikke se at måten klage- og endringssaker nå behandles på, tilsier noen endringer i denne ubetingede betalingsplikt. At skattyteren er uenig i den utlignede skatt og derfor påklager den, kan ikke i seg selv begrunne at betalingsplikten utsettes, blant annet fordi omfanget av urealistiske klager da trolig ville øke betydelig. I tilfeller med mer opplagte ligningsfeil i skattyteres disfavør er det for øvrig mulig å få tilpasset innfordringen, slik at skattyteren ikke blir nødt til å betale inn skattebeløp som med stor sannsynlighet vil bli frafalt i løpet av klagebehandlingen. Dette forutsetter et samarbeid mellom skattekontoret og den kommunale skatteoppkrever som skal håndheve betalingsfristene. Dette samarbeidet er i god gjenge. Alt i alt ser jeg derfor ikke noe generelt grunnlag for den bekymring som framkommer i spørsmålet.