Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:711 (2008-2009)
Innlevert: 13.02.2009
Sendt: 16.02.2009
Besvart: 20.02.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Hva er begrunnelsen for å opprettholde forbudet mot shortsalg av finansaksjer i Norge når så godt som alle andre land har opphevet forbudet?

Begrunnelse

Alle land som innførte forbud mot shortsalg har opphevet dette med unntak av Danmark og Norge. Danmark innførte forbudet i september/oktober 2008.
Hjemmelen for forbudet mot shortsalg kan sies å være særdeles tvilsomt i forhold til forbud mot bruk av urimelige forretningsmetoder i Verdipapirhandelslovens § 3-9. Det er så langt jeg kjenner til ikke påvist i noe land at shortsalgforbudet har forhindret utilbørlig kurspåvirkning, og finansaksjer omfattet av restriksjoner har ”oppført” seg som andre aksjer uten restriksjoner.
Det er ikke påvist noen negative konsekvenser av opphevelsen av restriksjonene i andre land, og det er ingenting som skulle tilsi at norske finansaksjer skulle bli utsatt for utilbørlig spekulasjon dersom forbudet oppheves.
Dessuten kan investorer oppnå samme effekt ved å benytte derivater, og det er ikke påvist at denne mulighet har vært brukt på en utilbørlig måte.
Videre har markedene stabilisert seg etter uroen i september/oktober, informasjon om situasjonen i bankene er lik for alle, og det er liten grunn for å frykte ”vill” spekulasjon som følge av manglende informasjon.
Svenske myndigheter innførte ikke et forbud, tross press fra Swedbank. Begrunnelsen var at det ikke var påvist effekt av forbudet i USA, samt at det ikke var hjemmel i loven for forbudet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter en vurdering av markedssituasjonen kom Kredittilsynet den 8. oktober 2008 til at verdipapirforetak og investorer opptrer i strid med forbudet mot urimelige forretningsmetoder i verdipapirhandelloven § 3-9 dersom de gjennomfører shortsalg, dekket eller udekket, i finansaksjer. Kredittilsynet har i pressemelding 3. februar 2009 uttalt at en avvikling av det kortsiktige forbudet mot shorthandel av finansaksjer vil bli vurdert i løpet av februar/mars 2009.

Det er imidlertid ikke riktig at alle land som innførte midlertidig forbud mot shortsalg med unntak av Danmark og Norge har opphevet forbudet. I Tyskland gjelder det midlertidige forbudet mot shortsalg foreløpig til 31. mars 2009, men det er tatt forbehold både om forlengelse av forbudsperioden og tidligere oppheving. I Nederland gjelder det midlertidige forbudet til og med 28. februar 2009. I Frankrike er opphevelsesdato ikke fastsatt, men det er varslet at forbudet vil bli vurdert i løpet av februar. Italia og Australia har utvidet varigheten for det midlertidige forbudet til henholdsvis 28. februar 2009 og 6. mars 2009. I USA er det fortsatt midlertidig forbud mot udekket shortsalg fram til 31. juli 2009. Storbritannia og Irland har opphevet det midlertidige forbudet mot shortsalg, men her gjelder visse meldeplikter fram til 30. juni 2009.

For øvrig kan jeg opplyse at Finansdepartementet i brev 26. september 2008 ba Kredittilsynet vurdere om det er behov for regelendringer i forbindelse med shortsalg. Allerede i dag er det etter verdipapirhandelloven §10-4 permanent forbud mot udekket shortsalg av finansielle instrumenter for verdipapirforetak. Kredittilsynet har i brev 30. januar 2009 foreslått at forbudet i verdipapirhandelloven § 10-4 mot å foreta udekket shortsalg utvides fra bare å gjelde verdipapirforetak, til også å gjelde investorer. Det er videre foreslått at overtredelser av et slikt forbud kan sanksjoneres med vinningsavståelse eller straff. Kredittilsynet har ikke foreslått varig forbud mot dekket shortsalg, men har foreslått en ny bestemmelse i verdipapirhandelloven om at Kredittilsynet gis uttrykkelig adgang til å legge ned midlertidig forbud mot shortsalg, både dekket og udekket shortsalg. Slike midlertidige forbud kan ifølge forslaget også omfatte derivatkontrakter med tilsvarende virkning som et ordinært shortsalg. Finansdepartementet sendte forslaget på høring 16. februar 2009, med høringsfrist 15. mai 2009. Jeg vil vurdere behovet for lovendringer i lys av det som kommer fram i høringsrunden.