Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:714 (2008-2009)
Innlevert: 13.02.2009
Sendt: 16.02.2009
Besvart: 23.02.2009 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Når kan politimesteren i Telemark forvente seg et svar på sin forespørsel om å motta en narkotikahund sponset av frivillige i Telemark, og vil statsråden være positiv til en slik forespørsel som vil bidra til å redusere narkotikatrafikken og narkotikahandelen i distrikts-Telemark?

Begrunnelse

I Telemark er det igangsatt en innsamlingsaksjon for å skaffe ressurser til en narkotikahund til Notodden politistasjon. Initiativet er tatt godt imot av Politimesteren i Telemark, Anne Rygh Pedersen, og politistasjonssjef ved Notodden politikammer, Helge Folserås.
De to er enige om at det er et behov for narkotikahund i Øst-Telemark, og at det er tjenestemenn som er villige til å ta utdanning for å bli hundeførere.
Politimesteren i Telemark har bedt om en avklaring fra POD om det er lov å ta imot dette tilbudet i oktober 2008, men har ikke fått svar ennå.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortinget behandlet i 1991 spørsmålet om i hvilken grad politi- og lensmannsetaten kunne motta gaver, jf Dokument nr. 8:40 (1990-91) og Innst. S. nr. 206 (1990-91). Stortinget fattet da vedtak om at politi- og lensmannsetaten skulle få begrenset mulighet til å motta gaver og ba om at Justisdepartementet innførte nye retningslinjer. I rundskriv G-120/91 av 13. september 1991 fastsatte departementet retningslinjer for mottak av gaver i politiet. Etter dette kan etaten motta gaver i form av utstyr, men ikke i form av lønnsmidler eller personelløkning. Det er en del vilkår som skal være oppfylt før gaver kan mottas.

Når det gjelder den konkrete saken, har jeg forelagt spørsmålet for Politidirektoratet som bl.a. har opplyst følgende:

Telemark politidistrikt søkte i brev av 24. oktober 2008 om samtykke til å motta en narkotikahund som gave. I brevet var det opplyst at det blant befolkningen i Øst-Telemark var økt bekymring for rusmisbruk blant unge og at avisen Telen hadde tatt initiativ til innsamling av penger til innkjøp av narkotikahund. Det var opplyst at innsamlingen skulle foregå med bidrag fra kommunene Notodden, Hjartdal og Tinn og ved gaver fra lag og foreninger samt kronerulling blant befolkningen i de tre kommunene.

Politimesteren skrev i brevet at politidistriktet i dag har 8 hundestillinger. To av disse er narkotikahunder som begge er stedsplassert på Grenland politistasjon. Videre opplyser politimesteren at en narkotikahund i tillegg ville være et godt hjelpemiddel for bekjempelse av narkotikakriminaliteten i Telemark og at en tredje narkotikahund eventuelt ville bli stedsplassert i Notodden.

Politidirektoratet viste i sitt svarbrev til politimesteren av 10. februar 2009 til at politiets adgang til å motta gaver er svært begrenset, jf Justisdepartementets rundskriv G-120/91.

På denne bakgrunn fant Politidirektoratet det nødvendig å be om tilleggsopplysninger vedrørende følgende forhold omhandlet i rundskrivet:

• Konkret om hvem som er giver

• Hvorvidt gaven er beheftet med vilkår av noen art

• Hvorvidt utnyttelsen av gaven vil komme i konflikt med politidistriktets faglige og tjenestelige prioriteringer

• Hvorvidt gaven vil gi budsjettmessige bindinger fremover (driftsutgifter mm)

• Om gaven gis som økonomisk tilskudd til politidistriktets eget innkjøp av hund eller om giveren ønsker å kjøpe inn hunden selv. Verdien av gaven skal oppgis.

• Bekreftelse av at politidistriktet er kjent med at inntekter og utgifter som følger gaven skal bruttoføres i statsregnskapet

• Bekreftelse av at politidistriktet er kjent med at utnyttelsen av en ny hund ikke forutsetter omdisponering av egne ressurser

• Bekreftelse av at det ikke er vilkår knyttet til gaven som binder eller forplikter politiet eller som kan trekke politiets habilitet i tvil

Når direktoratet mottar svar fra Telemark politidistrikt vil søknaden bli behandlet omgående.