Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:716 (2008-2009)
Innlevert: 13.02.2009
Sendt: 16.02.2009
Besvart: 24.02.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Rederiet Teekay planlegger å si opp 200 norske sjøfolk og erstatte dem med utenlandsk arbeidskraft. Det spekuleres nå i om også andre rederier av kostnadsmessige grunner kommer til å bytte ut norske sjøfolk. En av grunnene til denne utviklingen antas å være begrensningene i den norske nettolønnsordningen som refusjonstaket som regjeringen har innført.
Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for norske sjøfolk i tiden som kommer?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Soria Moria-erklæringen slår fast at Regjeringen ønsker å satse der vi er gode. Norske maritime næringer og skipsfart er et område der vi har særlige fortrinn. Dette er næringer som er særlig utsatt for internasjonal konkurranse og internasjonale konjunkturendringer. De norske rammebetingelser for rederier og sjøfolk er i tråd med EØS-regelverket og sikrer sammenlignbare rammevilkår med andre nordiske og europeiske land.

Nettolønns- og refusjonsordningene til sjøfolk er avgjørende virkemiddel for å rekruttere og beholde norske sjøfolk på norske skip. Ordningene har bidratt til å opprettholde den norske sysselsettingen av sjøfolk og til å finansiere opplæringsstillinger om bord. Antallet sjøfolk som omfattes av ordningene er økt fra om lag 9 300 i 2005 til om lag 11 000 for 2009. For å begrense ytterligere vekst i de samlede utgifter under refusjonsordningen ble det fra 1. juli 2008 innført en maksimal refusjon på 198 000 kroner per år per ansatt; dette tilsvarer en årslønn på om lag 550 000 kroner.

Det kanadiske rederiet Teekay er et av verdens største tankrederier med over 160 skip og en verdensomspennende virksomhet, inkludert skytteltankvirksomhet fra installasjoner på norsk sokkel. Rederiet har 9 skip registrert i NOR og 3 skip registrert i NIS. Teekay har varslet utflagging av 9 skip i NOR og oppsigelser for deler av det norske mannskapet som vil bli erstattet med filippinske sjøfolk. Dette medfører at omlag 200 norske sjøfolk i underordnede stillinger sies opp, mens de norske offiserene og opplæringsstillingene fortsetter under utenlandsk flagg.

Oppsigelsen av de norske sjøfolkene er beklagelig. Rederiet har i pressen begrunnet oppsigelsene med bl.a. behov for kostnadskutt og endringer i nettolønnsordningen. Det kan imidlertid synes som om Teekays varslede oppsigelser hovedsakelig synes å gjelde personer som har lavere lønn enn 550 000 kroner per år og derfor ikke omfattes av refusjonstaket.

Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget vil også få følger for norske arbeidsplasser. Skipsfart er en internasjonal næring og særlig utsatt for konjunkturendringer. Regjeringen følger nøye med utviklingen for skipsfarten og de maritime næringene. I finanskrisepakkene har vi kommet med flere tiltak for å sikre sysselsettingen gjennom å styrke kredittilgang og soliditeten for norske verft og rederier, men planlegger ingen endringer i innretningen på nettolønnsordningen.

Jeg er ikke kjent med at andre rederier planlegger utflagging. Jeg viser imidlertid til at Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som et tiltak for å forhindre sosial dumping, arbeider med endringer i utlendingsforskriften som vil gjeninnføre krav om arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk. Det er varslet at næringen må påregne at også sokkelen vil bli omfattet av forskriften.