Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:732 (2008-2009)
Innlevert: 18.02.2009
Sendt: 18.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Stortinget har nylig bevilget 15 millioner kroner til utbedring av E39 i Eigersund kommune i Rogaland. Dette betyr at arbeidet med første del av den planlagte veiutbedringen i Skibadalen kan starte høsten 2009.
Hvilke forutsetninger må på plass for at dette blir starten på et sammenhengende arbeid med å gjennomføre hele det planlagte prosjektet inkludert ny jernbanebru?

Begrunnelse

Utbedring av E39 i Skibadalen i Eigersund kommune i Rogaland er prioritert fordi det vil åpne for bedre trafikkavvikling og ha stor betydning for trafikksikkerheten. Ikke minst er den gamle jernbanebrua et meget kritisk punkt. Det foreligger planer for ny bru og øvrig opprustning, som inkluderer krabbefelt og ny gang- og sykkelvei.
Regjeringen foreslo i St.prp. nr 37 (2008-2009) en bevilgning på 15 millioner kroner til oppstart på utbedring av eksisterende E39 i Skibadalen, inkludert etablering av krabbefelt på en 2,3 km lang strekning og 450 m gang- og sykkelsti. Dette forslaget fikk tilslutning i Stortinget 13. februar 2009. Den totale kostnaden for dette prosjektet er 35 millioner kroner. I tillegg kommer om lag 50 millioner kroner til ny jernbanebru og øvrige arbeider som er planlagt som del av opprustningen av E39 i Skibadalen.
Det er av stor betydning at utbedringen av E39 i Skibadalen kan pågå kontinuerlig, slik at alle elementer i prosjektet blir realisert så fort som mulig. Derfor er det av stor interesse å få klarlagt hvordan dette prosjektet vil bli prioritert av regjeringen, og hvilke forutsetninger som må på plass for å få en slik optimal framdrift.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som representanten Kvassheim påpeker er det nylig bevilget 15 mill. kr til oppstart på utbedring av eksisterende E39 i Skibadalen. Hele dette utbedringsarbeidet er anslått å koste 35 mill. kr. og det foreligger godkjent reguleringsplan for tiltaket. Anleggsarbeidet vil starte i østre enden av strekningen ved kryss med fv. 75 og Statens vegvesen regner med at arbeidet vil starte opp høsten 2009. Kontinuerlig arbeid inntil hele utbedringsanlegget er ferdig forutsetter nødvendige bevilgninger i 2010. Jeg er opptatt av sammenhengende utbygging av igangsatte prosjekter.

Spørsmålet om statlige midler til den videre utbedringen av E39 i regionen, inklusive jernbanebruen ved Helleland, vil bli vurdert i Nasjonal transportplan 2010-2019 og påfølgende arbeid med handlingsprogrammet.