Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:741 (2008-2009)
Innlevert: 19.02.2009
Sendt: 19.02.2009
Besvart: 26.02.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): I Vest-Agder har Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter og "Hestmanden" store problemer med en budsjettsprekk på 40 millioner kroner.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre fullfinansiering og ferdigstillelse av "Hestmanden"?

Begrunnelse

Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter i Kristiansand er en stiftelse som for tiden har to store dampskip til restaurering, nemlig "Kysten" og "Hestmanden". Hestmanden gikk i konvoifart under både første og andre verdenskrig, og er det eneste bevarte skipet fra Nortraship. Planen er at det skal bli et flytende museum.
Bredalsholmen har lagt ned en stor innsats i restaureringen av D/S "Hestmanden". Men før jul 2008 stoppet Bredalsholmen arbeidet med skipet. Da hadde verftet brukt 69,4 millioner kroner til restaurering, men fant at det gjenstod over 40 millioner kroner til ferdigstillelse, selv om man kort tid før hadde antydet at kun 9 millioner kroner gjensto for å gjøre det unike stålklinkede skipet ferdig.
Riksantikvaren, som har det faglige ansvaret, sa tidligere i uka at de økonomiske overskridelsene var sjokkerende og stengte pengekrana, for så å sende hele saken videre til Miljøverndepartementet.
Nå har Bredalsholmen sendt permitteringsvarsel til sine 32 ansatte. Både de ansatte og ledelsen er selvsagt svært fortvilet over situasjonen.
Dette er et viktig prosjekt, og en samlet Agderbenk avventer nå Miljøverndepartementets og Riksantikvarens vurdering, der en håper å finne konstruktive løsninger og økonomisk redning for "Hestmanden".

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: D/S ”Hestmanden” ble bygget i 1911. Skipet er det eneste bevarte lasteskipet i verden som har gått i konvoifart under to verdenskriger. Etter at Stortinget i 1995 bevilget de første midlene til istandsetting av D/S ”Hestmanden” har Riksantikvaren fulgt opp med jevnlige bevilgninger til arbeidet.

Kostnadene som i 1992 var beregnet til 20 millioner kroner, hadde i 2005 økt til 55 millioner kroner. I perioden 1995-2005 bevilget Miljøverndepartementet gjennom Riksantikvaren 43 millioner kroner til istandsetting av D/S ”Hestmanden”.

En avtale som ble inngått i mai 2006 mellom staten v/Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet og Stiftelsen Hestmanden skulle sikre sluttføring av istandsettingen av D/S ”Hestmanden” og tilrettelegging for økt tilgjengelighet og formidling til publikum. Miljøverndepartementet ga tilsagn om ytterligere inntil 13,5 millioner kroner til istandsettingsarbeidet for perioden 2006-2008. Kultur- og kirkedepartementet ga tilsagn om 12 millioner kroner til slik tilrettelegging. Avtalen skulle sikre at istandsettingsarbeidet kunne avsluttes i 2008 slik at fartøyet kunne tas i bruk til å formidle norsk maritim kultur og krigsseilernes historie.

Istandsettingsarbeidene utføres ved Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter i Kristiansand, som også har vært ansvarlig for kostnadsberegningen og for planlegging og gjennomføring av istandsettingsarbeidene.

Rapporteringer fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter til Riksantikvaren så sent som i august 2008 bekreftet at fremdriften i arbeidet var i tråd med plan og kostnadene innenfor de avtalte rammene. I november 2008 ble Riksantikvaren gjort kjent med at det lå an til betydelige kostnadsoverskridelser. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter erkjenner at de betydelige økte kostnadene burde vært oppdaget før og vært bedre kalkulert.

Jeg har fått opplyst at Riksantikvaren den 24. februar hadde et nyttig og avklarende møte med representanter for styrene i de to stiftelsene Bredalholmen Dokk og Fartøyvernsenter og Hestmanden og fylkeskommunen hvor man hadde en gjennomgang av situasjonen. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter redegjorde for engasjement av konsulent for en gjennomgang av økonomistyringen. Riksantikvaren avventer også revisjonsrapport for 2008 for å få et bedre bilde av den økonomiske situasjon. Jeg vil derfor avvente en nærmere redegjørelse fra Riksantikvaren før jeg tar stilling til hva som bør gjøres videre i denne saken.