Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:755 (2008-2009)
Innlevert: 20.02.2009
Sendt: 20.02.2009
Besvart: 03.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Norge har nærmest et totalforbud mot små elektriske transportmidler til bruk på fortau, gangvei og sykkelvei. Dette er dessverre ikke noe nytt i norsk historie, og parallellen til totalforbudet mot skateboard i perioden 1978-1989 er slående.
Hvorfor vil ikke Regjeringen tillate bruk av Segway, Go-Ped og andre elektriske transportmidler?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vi har i Norge sterke begrensninger på bruken av motoriserte innretninger på arealer som er avsatt til gående og syklende. Dette særlig av hensyn til den økte skaderisiko slik bruk kan innebære.

Slik vi og en rekke andre europeiske land har vurdert det, herunder Storbritannia og Danmark, er både Segway og elektriske sparkesykler (go-ped) etter sin konstruksjon motorvogn i gruppen tohjulede motorvogner. De må da tilfredsstille de tekniske kravene som stilles for godkjenning av kjøretøyet. De fleste av denne typen motoriserte innretninger tilfredsstiller ikke disse kravene, og er derfor ikke tillatt brukt i Norge.

Dagens regler for klassifisering av og tekniske krav til motorvogner er i stor grad harmonisert i Europa. Det er derfor ønskelig at en eventuell endret regulering for mindre elektriske motorvogner skjer på europeisk nivå. Vi må likevel konstatere at det i dag er forskjellige regler mellom ulike land og ikke utsikter til endringer med det første.

Jeg mener vi bør se positivt på mulighetene for å prøve ut nye typer fremkomstmidler som utfordrer etablerte grenser, og som dermed kan bidra til utvikling av fremtidsrettede transportløsninger. Jeg er imidlertid opptatt av at dette skjer innenfor rammer som ivaretar overordnede hensyn til trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Hensynet til sikkerheten for de myke trafikantene må i denne sammenheng stå sentralt. Vi må også ta hensyn til de begrensningene som ligger i utformingen av dagens veg- og gatenett, og de konflikter som det allerede er mellom ulike trafikantgrupper.

Samferdselsdepartementet har derfor tidligere vurdert om det er grunn til å tillate Segway og andre liknende motoriserte innretninger i Norge. Særlig av hensyn til øvrige myke trafikanter konkluderte jeg sommeren 2007 med at det ikke bør åpnes for ytterligere bruk av motoriserte innretninger med lav hastighet på gangarealer. Jeg så heller ikke grunnlag for å gjøre unntak fra tekniske krav for å tillate slike innretninger generelt på kjørearealer på offentlig veg eller liknende arealer på private veger. For fabrikkområder, flyplasser og andre lignende arealer utenfor offentlig veg anså jeg at det bør foretas nærmere risikovurderinger før slike innretninger eventuelt tillates, men at myndighetene ikke bør prioritere å gjennomføre slike risikovurderinger.

Jeg ønsket imidlertid en begrenset utprøving av ”Segway” og lignende motoriserte innretninger i Norge, og har åpnet for å benytte slike til guidede turer på nærmere angitte vilkår. En slik begrenset utprøving vil gi mulighet til å prøve ut slike innretninger og samtidig ivareta de øvrige hensynene som nevnt over. Vegdirektoratet har gitt slik tillatelse i en sak vedrørende guiding i Bodø-området. Vedtaket er imidlertid påklaget og er nå til behandling i departementet for avgjørelse av nærmere vilkår og rekkevidde. Slike forsøk vil etter evaluering gi bedre grunnlag for å vurdere om det er grunn til å gi tillatelse til ytterligere bruk av slike motoriserte innretninger.

Jeg mener således at vi gjennom dette så langt det anses forsvarlig legger til rette for å prøve ut nye transportmidler, og synes dermed at sammenligningen med det historiske forbudet mot bruk av rullebrett er lite treffende.