Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:756 (2008-2009)
Innlevert: 20.02.2009
Sendt: 20.02.2009
Besvart: 26.02.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Hvordan vurderer statsråden utviklingen i kvotefordelingen for makrellfiske og vil statsråden ta et initiativ til en gjennomgang av dagens kvotefordeling for å sikre bedre forutsigbarhet for flåtegruppene?

Begrunnelse

I makrellfisket var kvotefordelingen tidligere innrettet slik at det var båter fra 40 fot og oppover som drev havfiske med det største kvantumet, mens båter under 11 meter drev kystnært fiske etter makrell. Denne situasjonen har vært i gradvis endring og gjør at i dag er det mange båter under 11 meter som tidligere fisket makrell til ferskanvendelse som i dag har større kvoter og driver havfiske.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Fartøy som fisker makrell i kystfartøygruppen har en grunnkvote basert på fartøyets hjemmelslengde, dvs. en kvotefaktor basert på fartøyets faktiske lengde på en gitt skjæringsdato. Kvotefaktorene er ikke blitt endret etter at makrellfisket ble lukket i perioden 1998-2003, slik at fordelingen av grunnkvoter har ligget fast siden den gang. Alle fartøy har imidlertid fått en relativ kvoteøkning grunnet strukturering i flåtegruppen og fordeling av strukturgevinsten.

I kystfartøygruppens fiske etter makrell er det ikke alle fartøy som fisker sine kvoter. Enkelte velger å ikke delta i fisket hvert år, og noen fisker bare en del av kvoten. Det fastsettes derfor en overregulering for å sikre at gruppekvoten blir tatt. Det er særlig de minste fartøyene som enkelte år ikke utnytter sine kvoter fullt ut, og overreguleringen er høyest for disse. Resultatet kan derfor bli at små fartøy får anledning til å fiske mer enn større fartøy som har liten overregulering. I praksis er det relativt få små fartøy som klarer å utnytte dette, ellers hadde det ikke vært rom for en slik overregulering i denne gruppen.

Det har så vidt jeg vet ikke skjedd noen omfordeling av kvantum mellom fartøygruppene. Tidligere var imidlertid overreguleringen jevnt fordelt på både små og store fartøy i gruppen som fisker med garn og snøre. Dette medførte at det ble særlig fordelaktig å ha et stort fartøy som var bedre egnet til å utnytte overreguleringen, som altså i hovedsak kom fra små fartøy. For å skjerme små fartøy mot konkurranse fra større fartøy ble derfor overreguleringen fra 2008 fordelt på tre grupper etter faktisk lengde. Dette innebar følgelig at overreguleringen ble redusert for de største fartøyene, som i hovedsak utnytter sine kvoter fullt ut. Denne endringen, som ikke kan anses som en omfordeling, var nødvendig i lys av målsettingen om å opprettholde en variert flåtestruktur og holde fisket innenfor fastsatte kvoter.

Fiskeri- og kystdepartementet tar imidlertid sikte på en grundig gjennomgang av reguleringene i makrellfisket i løpet av dette året. Hensikten er å se om det er rom for forenkling av reguleringene, som av mange oppfattes å ha blitt relativt kompliserte og detaljerte. Hvorvidt det har skjedd noen utilsiktet omfordeling av kvoter mellom fartøygrupper vil også kunne belyses i dette arbeidet. Eventuelle endringsforslag vil være gjenstand for høring før det blir tatt beslutning i saken.