Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:757 (2008-2009)
Innlevert: 20.02.2009
Sendt: 20.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Nasjonalt Åndelig Råd for Baha’ier i Norge melder at lederskapet for deres trosfeller i Iran nå stilles for retten uten mulighet for forsvarer, anklaget for å spionere for Israel, fornærme religiøs hellighet og for å ha spredd propaganda mot Den islamske republikk - anklager som fremstår som falske.
Kjenner utenriksministeren denne saken, og hva gjør Norge for å påvirke Iran til å beskytte grunnleggende sivile, politiske, rettslige og religiøse rettigheter for sine minoriteter - i dette tilfellet Baha'ier?

Begrunnelse

Nasjonalt Åndelig Råd for Baha’ier i Norge har uttrykt sterk bekymring over at de syv baha’iene som fungerer som et ad hoc lederskap for baha’iene i Iran, nå skal stilles for retten uten mulighet for forsvarer.
Flere land, og en rekke internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner skal ha fordømt arrestasjonen og tiltalen mot de syv Baha'iene.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utenriksdepartementet har også blitt kontaktet av Nasjonalt Åndelig Råd for Baha’ier. Jeg kjenner derfor til denne konkrete saken.

Norge sluttet seg tirsdag 17. februar til en EU-erklæring vedrørende rettssaken mot de sju Baha’i-lederne i Iran. De har blitt anholdt av iranske myndigheter i åtte måneder uten anklage. I løpet av denne tiden har de ikke hatt tilgang til juridisk assistanse eller representasjon.

I erklæringen uttrykkes det sterk bekymring mot de alvorlige anklagene som rettes mot lederne for denne minoriteten i Iran. Vi er også bekymret for at de syv ikke vil få en rettferdig prosess i rettsvesenet, siden de har blitt holdt i varetekt så lenge uten juridisk hjelp.

Vi krever derfor at iranske myndigheter tillater at uavhengige observatører får være til stede under de juridiske prosedyrene og dessuten at anklagene mot disse lederne blir vurdert en gang til.

I erklæringen – som også tydelig definerer norsk posisjon – tas det sterk avstand fra alle former for diskriminering – særlig grunnet i utøvelse av religiøs tro. Iran oppfordres til å respektere og beskytte religiøse minoriteter i Iran og til å frigi alle som holdes fengslet på bakgrunn av deres religiøse overbevisning og religionsutøvelse.

Gjennom vår ambassade i Teheran følger vi menneskerettighetssituasjonen i Iran tett. Jeg kan forsikre representanten Solberg om at vi har en tydelig og klar politikk vedrørende menneskerettighetene i Iran, og at vi – dessverre må jeg kunne si – ofte er i dialog med iranske myndigheter om disse. Dette gjelder særlig i bruken av dødsstraff og avskyelige former for dødsstraff-utøvelse som steining. I slike saker protesterer vi i klare ordelag og oppfordrer iranske myndigheter om å overholde forpliktelsene som følger av landets ratifikasjon av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. I saker hvor vi blir gjort kjent med at mindreårige står i fare for å bli henrettet, eller er blitt henrettet, kaller vi alltid inn Irans ambassadør til Utenriksdepartementet for å gjøre vårt syn klart. I vår løpende dialog med iranske myndigheter om menneskerettigheter nytter vi også anledningen til å ta opp andre aktuelle saker som gir grunnlag for alvorlig bekymring. La meg som eksempel nevne den nylige stengingen av menneskerettighetssenteret til nobelprisvinner Shirin Ebadi.

Videre støtter vi aktivt opp om FNs arbeid gjennom konvensjonsorganer og spesialrapportører. Vi støtter også aktivt Iran-resolusjonen i FN, som inneholder en egen paragraf om minoriteter hvor bahai’enes situasjon er nevnt spesielt.

La meg avslutningsvis si at jeg deler representanten Solbergs engasjement og bekymring for menneskerettighetene i Iran. Jeg kan forsikre at Utenriksdepartementet følger spesielt med på rettssaken mot baha’i-lederne i Iran.