Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:762 (2008-2009)
Innlevert: 20.02.2009
Sendt: 23.02.2009
Besvart: 02.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Stiftelsen Kunstskolen i Karasjok/Kárásjoga Dáiddaskuvla fikk 07.08.06 avslag på søknaden av 28.03.05 om godkjenning av kunstskoleprosjektet i Karasjok. Avslaget er anket da det er et stort behov for nettopp et slikt skoletilbud i denne delen av landet. Regjeringa har i vel tre år nå snakket om en satsing i nordområdene, men resultatet så langt er svært få konkrete prosjekter.
Ser ikke statsråden hvor viktig det er at vi kan få etablert en kunstskole på videregående skoles nivå også i denne delen av landet og i et samisk miljø?

Begrunnelse

Samiske Kunstneres Forbund/Sámi Dáiddacehpiid Searvi (SDS) har jobbet med denne saken siden 1980. Etter flere utredninger og mye arbeid har man kommet fram til at dette skal bli en kunstutdanning på videregående skoles nivå som er åpen for søkere fra hele landet. Arbeidet med skoleprosjektet har fått aktiv og økonomisk støtte både fra Finnmark fylkeskommune, Karasjok kommune og Sametinget - og i tillegg har Karasjok kommune godt egnede lokaler å tilby.
Kunstskolen i Karasjok/Kárásjoga Dáiddaskuvla vil kunne fylle det behovet som er for en utdanning innen visuelle fag på dette nivået. Et slikt skoletilbud eksisterer ikke nord for Lofoten i dag og det vil dermed ikke komme til å bli en konkurrent til noen offentlig skole i denne delen av landet.
Mange barn og unge også i denne delen av landet har interesser innen kunst- og kulturfag og de har vært elever ved ulike kulturskoler i kommunene. Planen er at Karasjok kunstskole skal bli en videregående skole som gir studenter/elever et grunnlag for å ta en høyere billedkunstutdanning på høyskolenivå og få grunnlag til å ha billedkunst som yrke.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Spørsmålet gjelder etablering av kunstskole på videregående nivå i Karasjok på bakgrunn av at stiftelsen Kunstkolen i Karasjok har fått avslag på søknad om etablering av skole og har klaget avgjørelsen inn for Kunnskapsdepartementet.

Stiftelsen Kunstskolen i Karasjok har søkt om godkjenning som privatskole etter privatskoleloven for en yrkesskole på videregående nivå (såkalt §6A-skole). Utdanningsdirektoratet har avslått søknaden fordi de ikke fant at vilkårene etter loven var oppfylt. Klagesaken er nå til behandling i departementet og må således vurderes konkret i forhold til de krav og vilkår som fremgår av privatskoleloven for denne type skoler. Jeg kan derfor ikke foregripe saksbehandlingen av denne konkrete saken og si noe om utfallet i den på forhånd. Stiftelsen Kunstskolen i Karasjok har fått foreløpig svar om at vedtak i saken kan forventes i mars/april 2009.