Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:773 (2008-2009)
Innlevert: 24.02.2009
Sendt: 25.02.2009
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 04.03.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er statsrådens syn på fildeling, og på hvilken måte vil statsråden bidra til å sikre at Regjeringens forslag til revidert åndsverklov omfatter en grundig utredning knyttet til mulighetene for å åpne opp for fri fildeling som samtidig sikrer opphavsrettigheter?

Begrunnelse

Undertegnede viser til skriftlig spørsmål nr. 180 (2008-2009) datert 28. oktober 2008, hvor undertegnede stilte spørsmål til kultur- og kirkeministeren vedr. status for arbeidet med gjennomgang og revisjon av dagens åndsverklov, og om statsråden ville igangsette en egen NOU i forbindelse med dette.
I St.prp. nr. 1 (2008-2009) for Kultur- og kirkedepartementet, fremgår bl.a. at det viktigste formålet med revisjonen er å "opprettholde balansen mellom rettighetshavernes og brukernes interesser; og at denne balansen kommer klart og tydelig fram".
I artikkelen "Jakten på fildelerne strammes opp" på de nordiske landenes felles nettsted (http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=8215&lang=3), siteres statsråd Grande Røys, med ansvar for IT-saker, på følgende:

"Vi er klar over at den store, men også vanskelige innsatsen, ligger på tilgjengelighet og distribusjon på nett. Den norske Regjeringen vil til våren revidere gjeldende åndsverkslov der dette er tema."

Undertegnede er av den klare oppfatning at en revisjon av åndsverkloven er på høy tid, men vil understreke at det er av avgjørende betydning at man utreder ulike problemstillinger knyttet til dette arbeidet på en tilfredsstillende måte, og bl.a. at de ulike løsningene knyttet til fri fildeling blir tilstrekkelig belyst.
Undertegnede har i denne forbindelse merket seg at bl.a. statsråd Grande Røys' regjerings- og partikollega Bård Vegar Solhjell nylig har tatt til orde for et initiativ for å legalisere fildeling (VG Nett 19.02.09).

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som nevnt i mitt svar på spørsmål nr. 180 fra representanten Trine Skei Grande om samme sak, er vi i departementet i gang med revisjonen av åndsverkloven sett i lys av revisjonen i 2005 og utviklingen de senere år. Det er dessuten en målsetting å gjøre loven enklere å forstå, samt å opprettholde balansen mellom de interesser loven skal ivareta. Prosessen frem mot en ny lov vil være åpen og inkluderende, og alle relevante parter skal få komme med sine synspunkter før det legges frem et forslag. Når det gjelder spørsmålet om fildeling, er det min oppfatning at det må være opp til rettighetshaverne å bestemme hvordan verkene deres skal gjøres tilgjengelig for allmennheten.