Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:780 (2008-2009)
Innlevert: 25.02.2009
Sendt: 26.02.2009
Besvart: 10.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden nå snu seg rundt og sørge for offentlig støtte til MET-senter, slik at denne unike muligheten til forskning, kompetanse- og teknologiutvikling innen offshore fornybar energi ikke glipper?

Begrunnelse

StatoilHydro har sammen med Lyse Energi, Fred Olsen, Karmøy kommune og Rogaland ressurssenter utarbeidet planer for et testsenter for marin energi (MET-senter) utenfor Karmøy. Planene tok av da StatoilHydro lanserte konkrete planer om å teste ut Hywind her, verdens første flytende, fullskala havvindturbin som skal være i drift høsten 2009. Selskapet har lagt inn ekstra ressurser i en kabel med større kapasitet enn det Hywind trenger. Den ekstra kapasiteten var tenkt brukt til en testarena for havenergi i regi av MET-senter.
StatoilHydro, Fred. Olsen og energiselskapet Lyse henvendte seg i fjor vår til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og ba om et bidrag til å bygge ut infrastrukturen til senteret. Enova avviste i fjor høst å støtte senteret fordi planene var umodne. Regjeringen har så langt ikke gitt noen signaler om støtte til prosjektet. Med dette som bakgrunn har StatoilHydro denne uken valgt å skrinlegge planene om et testsenter for teknologier for fornybar energiproduksjon i havet utenfor Karmøy.
Informasjonssjef for ny energi i StatoilHydro Øistein Johannesen uttalte følgende til Teknisk ukeblad i går 24. februar 2009:

"Vi er I full gang med byggingen av Hywind, og kan ikke lenger vente på at denne uavklarte situasjonen skal løses.
Derfor har vi valgt å legge bort planene. Det synes vi er veldig synd. Gjennom Hywind-utbyggingen hadde Norge en unik mulighet til å forske og utvikle kompetanse og teknologi innen offshore fornybar energi (...) For å bygge et testsenter var partene avhengige av kapital. StatoilHydro har lagt ekstra ressurser inn I en kabel med større kapasitet, men prosjektet har ikke fått den støtte vi håpet på for."

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er i dag betydelig interesse for forskning, utvikling og utbygging av vindkraft i Norge. Norge har ressurser og flere store selskaper med en bred aktivitet på området. Regjeringen ønsker å fremme denne utviklingen gjennom å stimulere aktører som har god kompetanse på dette området. Det er Forskningsrådet og Enova som er regjeringens viktigste redskap i denne sammenhengen. Forskningsrådet gir støtte til aktivitet som ligger tidlig i utviklingskjeden, og Enova gir støtte til fullskala utprøving av teknologi og utbygging av fullskala vindkraftparker.

Spørsmålet om MET-sentret på Karmøy må vurderes på bakgrunn av StatoilHydros Hywind- prosjekt. I oktober 2007 fikk Statoil Hydro 59 mill. kroner i støtte fra Enova til bygging av en testturbin for flytende vindkraft og en 2,3 MW strømkabel til land i forbindelse med deres Hywind-prosjekt. Turbinen skal testes ut utenfor Karmøy. StatoilHydro sendte i mai 2008 i samarbeid med Lyse og Fred Olsen en søknad til departementet om støtte til bygging av felles infrastruktur for uttesting av marin fornybar energiproduksjon utenfor Karmøy. Prosjektet omfattet en utvidelse av StatoilHydros sjøkabel fra 2,3 MW til 15 MW, slik at flere marine energikonsepter kunne testes ut i tillegg til Hywind. Hywind-prosjektet er nå under utbygging med en 15 MW kabel. Forventet igangsetting av prosjektet er i løpet av året.

Karmøy kommune har overfor Olje- og energidepartementet gitt sin støtte til StatoilHydros testpark. Den vil danne grunnlaget for etablering av Marin Energi Test Senter Karmøy (MET-senter), som kjøres som et eget prosjekt med flere interessenter. Karmøy kommune søkte i august 2007 Olje- og energidepartementet om støtte til et forprosjekt for å utrede et slikt senter. Søknaden ble ikke støttet, ut i fra at et slikt prosjekt ville falle utenfor de virkemidler departementet rår over. Olje- og energidepartementet har etter den tid ikke mottatt noen søknad om støtte til MET-senteret.

Det er mange initiativ som går på etablering av testsentre og testområder for utprøving av nye marine energiteknologier. Det er viktig å se disse initiativene i sammenheng. Det er også viktig at initiativene i størst mulig grad er koordinerte. Det gjøres også ulikt arbeid for å undersøke behovet og grunnlaget for etablering av slike sentre.

Regjeringen finansierer sammen med næringslivet et forprosjekt hos MARINTEK for å kartlegge muligheten for å etablere en nestegenerasjons marinteknisk forsknings- og laboratoriesenter.

Enova har, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, undersøkt det forretningsmessige grunnlaget for å etablere en felles infrastruktur for demonstrasjonsprosjekter innen marin fornybar kraftproduksjon. Prosessen viste at det er mange interessenter i slike prosjekt, både ulike forskningsmiljøer, kommersielle selskaper, lokale interesser og myndighetsorganer. Hovedkonklusjonen er imidlertid at det i dag ikke foreligger et forretningsmessig grunnlag for etablering av en slik infrastruktur. Enova vil videreføre prosessen for å avklare brukernes behov.

Departementet arbeider nå med en nasjonal strategi for marin fornybar energi som inkluderer forskning og teknologiutvikling, helhetlige arealvurderinger for utbygging av marin fornybar energi, mv. Det tas sikte på at lovforslag og strategi fremlegges for Stortinget før sommeren.

Jeg er opptatt av å legge til rette for utnyttelse av marine fornybare energiressurser. Imidlertid ser jeg at det er behov for å klargjøre hvilke roller staten og de private aktørene skal ha her. Jeg vil derfor invitere initiativtakerne bak testanlegget og MET-senteret til møter om saken.