Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:782 (2008-2009)
Innlevert: 25.02.2009
Sendt: 26.02.2009
Besvart: 06.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden ta initiativ til å kartlegge omfanget av dumping av sviller impregnert med kreosot, og sørge for at jernbaneverket gjennom sin virksomhet ikke forårsaker at kreftfremkallende kreosot siver ut i drikkevannskilder og lokalmiljø?

Begrunnelse

Tjærestoffet kreosot inneholder kreftfremkallende og sterkt skadelige stoffer. Kreosot ble brukt som impregneringsmiddel i trevirke i mange år. Slike jernbanesviller er i ferd med å bli erstattet av nye sviller, ofte i betong. Praksis har ofte vært å dumpe brukte sviller i nærheten av jernbanen som utvidet fyllmasse, dekket med sand/pukk. Dette ble gjort av Jernbaneverket så sent som i fjor høst ved Glomma nær Spydeberg i Østfold.
Impregnert trevirke skal ifølge Statens Forurensningstilsyn klassifiseres som farlig avfall, dette som en følge av innføringen av EUs nye og utvidete liste over farlig avfall i norsk regelverk. En liste som har blitt implementert i norsk regelverk. Avisen Smaalenene omtalte 30. juni 2008, at avfallsplasser ved jernbanens østre linje i Østfold, fremdeles ikke er ryddet opp. Mange er bekymret for at kreosot skal forurense lokalmiljøet og drikkevann.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til brev fra Venstres stortingsgruppe om samme sak og vårt svar av 5.9.2008 (vår ref. 08/181-KJ).

Bruk av kreosotbehandlet trevirke er blant annet regulert i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 3-7. Produktforskriften setter et generelt forbud mot å importere, eksportere, omsette og ta i bruk eller gjenbruke kreosotbehandlet trevirke. Forskriften gir unntak fra det generelle forbudet bl.a. for bruk i jernbanen og for trevirke som er behandlet før 1. juli 2003. Forskriften fastsetter at kreosotbehandlet trevirke uansett ikke skal brukes bl.a. inne i bygninger, på lekeplasser, i parker og hager m.v. I henhold til avfallsforskriften er kreosotimpregnert trevirke som kasseres, klassifisert som farlig avfall. Det foreligger imidlertid ingen lovmessige krav om opprydding av gamle tresviller langs jernbanenettet, eller forbud mot gjenbruk av disse i fyllinger.

De fleste steder langs jernbanen er/blir tresviller etter hvert erstattet med betongsviller. På bruer, i tunneler og i sporveksler brukes det av praktiske grunner fortsatt tresviller. Trevirke impregnert før 1. juli 2003 kan gjenbrukes til flere formål. Sviller impregnert fra 1. juli 2003 og framover, kan kun gjenbrukes innen jernbane eller til andre formål hvor kreosotimpregnert trevirke fortsatt er tillatt brukt etter produktforskriften.

Mesteparten av de utrangerte kreosotimpregnerte tresviller som ligger langs jernbanen, stammer fra tidligere år da kreosot ikke var oppfattet som særlig helsefarlig. Kreosotimpregnerte tresviller har en levetid på ca. 20-40 år avhengig av belastning. I gamle tresviller er kreosotinnholdet redusert, slik at det ikke er fare for direkte avrenning eller avdamping. Jernbaneverket er likevel opptatt av at utrangerte kreosotimpregnerte tresviller kan være/bli et forurensningsproblem. Jernbaneverkets miljøstyringssystem stiller derfor krav om at kreosotimpregnerte tresviller ikke skal brukes i større mengder i nærheten av drikke- og grunnvannskilder.

Jernbaneverket har gjennomført kartlegging av grunnforurensning og avfall langs hele jernbanenettet. Det er laget planer for opprydding. Flere gamle avfallsdeponier er allerede fjernet, og flere vil bli utbedret de nærmeste årene. I 2008 har det vært prioritert å igangsette opprydding av kreosotforurenset grunn i Hommelvik og Mostadmarka i Malvik kommune. Denne oppryddingen forventes sluttført i 2010. Opprydding av avfall langs jernbanenettet prioriteres løpende innenfor Jernbaneverkets drifts- og vedlikeholdsbudsjett.

De omtalte tresvillene ved Spydeberg ble utrangert for 30 år siden. Den gang var det nok vanlig praksis å dumpe utrangerte sviller ved siden av sporet når det ble lagt inn nye. Fra Jernbaneverket har jeg fått opplyst at ved Østfoldbanen opphørte denne praksisen for 20 - 25 år siden. Før den tid har disse svillene trolig vært i bruk i lang tid og tresvillene kan antas å være 60-70 år gamle. Slike tresviller inneholder lite kreosot, og Jernbaneverket mener at det derfor i dag er en ubetydelig risiko for spredning av kreosot fra disse svillene. Det er gjort analyser fra gamle fyllinger langs Sørlandsbanen som bekrefter at det er svært lite kreosotavrenning og grunnforurensning fra fyllinger med gamle utrangerte tresviller. Fyllingen ved Spydeberg er en av de lokalitetene som er kartlagt. På grunn av liten spredningsfare er denne lokaliteten ikke prioritert for tiltak.

Jeg forholder meg til Jernbaneverkets faglige vurdering om at gjenbruken av tresvillene i fyllingen ved Spydeberg ikke utgjør noen fare for spredning og forurensning av kreosot.

Ut fra de opplysninger Jernbaneverket har gitt, mener jeg at Jernbaneverket har foretatt en tilfredsstillende kartlegging av avfall langs linjene og har en forsvarlig praksis for å hindre forurensning fra kreosotimpregnerte tresviller. Jeg vil ikke pålegge Jernbaneverket å gjennomføre ytterligere tiltak nå.