Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:784 (2008-2009)
Innlevert: 26.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 11.03.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Flere familievernkontor melder om frykt for underfinansiering og oppsigelser i 2009.
Vil stasråden foreslå å øke bevilgninger i RNB for å forhindre oppsigelser og kapasitetsreduksjoner?

Begrunnelse

I budsjettet for 2009 vedtok Stortinget økte bevilgninger til Familievernet slik at flere stillinger kunne besettes. Dette var begrunnet med en økning i antall henvendelser, ventelister og behovet for flere konsultasjoner. Familie- og kulturkomiteens mindretall uttrykte imidlertid bekymring for at budsjettøkningen ikke var stor nok til å kunne øke kapasiteten ved de 64 familievernkontorene i landet. En rekke familievernkontor har meldt om underskudd, ubesatte stillinger og nedtrapping av virksomheten over flere år, med lange ventelister og inntaksstopp som resultat. Nå meldes det om at budsjettøkningen i stor grad har gått med til å dekke lønnsvekst og økte pensjonsutgifter. I region sør preges familievernet av underfinansiering for tredje år på rad, og det er reell fare for at flere årsverk må kuttes. Vi er bekymret for utviklingen innen familievernet. Bekymringen gjelder de ansatte og de som mister jobben, men også befolkningen som får et dårligere tilbud når kapasiteten svekkes radikalt. Det er dessuten grunn til å frykte for framtidige konsekvenser av en slik nedbygging og av reduksjon av forebyggende tiltak.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Familievernet er grunnstammen i behandlings- og rådgivningstilbudet til familier som opplever konflikter og kriser. For å styrke kapasiteten i tjenesten ble derfor bevilgningen for 2009 økt med 10 mill. kroner.

Stortingsrepresentant Molvær Grimstad viser til at det meldes fra familievernet om at budsjettøkningen i stor grad har gått med til å dekke lønnsvekst og økte pensjonsutgifter.

Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvar for, innenfor de rammer Stortinget og Barne- og likestillingsdepartementet har satt, å forvalte de tildelte midler til familievernet. Departementet har i tildelingsbrevet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for 2009 sagt følgende:

”Økte budsjettrammer skal benyttes til å øke antall fagstillinger for å øke kapasiteten på familievernkontorer der behovet er størst.”

Departementet har innhentet informasjon fra Bufdir om hvordan de økte midler er fordelt.

Bufdir opplyser at i disponeringsbrevet til regionene er disse midlene fordelt mellom regionene i tråd med den overordnede føringen fra departementet, noe som innebar en differensiert fordeling på regionene.

Regionene er nå i sluttfasen i fordelingen av sin ramme ut på de enkelte kontorene. Det er derfor fortsatt noe usikkerhet om hvor mange stillinger det faktisk vil bli budsjettert med i hver enkelt region. Slik det ser ut på dette tidspunktet vil det bli en økning i faktisk antall utførte årsverk fra 2008 til 2009 på omkring 6,5 årsverk.

Fra 2008 til 2009 ble pensjonspremien til Statens pensjonskasse økt fra 8,87 prosent til 10,95 prosent. For familievernet er økningen beregnet til ca. 2,8 mill. kroner. Flere av regionene melder også om økninger i husleie fra 2008 til 2009. Dette gjelder blant annet familievernkontorer som av ulike årsaker må bytte kontorlokaler.

Bufdirs redegjørelse kan tyde på at deler av de 10 mill. kroner rammen ble økt med, har gått til å dekke nødvendige kostnader. Jeg vil imidlertid understreke at dersom rammen ikke var økt, måtte økte utgifter til for eksempel pensjon og husleie vært dekket innenfor eksisterende bevilgning.

Det er for tidlig å ta stilling til om det skal fremmes forslag om økte bevilgninger i RNB.