Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:787 (2008-2009)
Innlevert: 26.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 12.03.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden konkretisere hvilke initiativ som er tatt siden 2006 innen forskning på vitnepsykologi, samt i samråd med Kunnskapsdepartementet klargjøre hvilke konkrete initiativ som vil bli igangsatt spesifikt knyttet til dette temaet?

Begrunnelse

I Spørsmål nr. 748, datert 19. februar 2009 stiller ikke statsråden seg helt avvisende til mer spesifikk forskning knyttet til vitnepsykologi, herunder etablering av en permanent fagenhet i vitnepsykologi, som altså da støttes av Riksadvokaten. Forskning om vitners atferd og rolle i strafferettspleien er et viktig bidrag til å belyse spørsmålet om rettssikkerhet og kvalitet gjennom prosessen, uavhengig av hvilket departement som finansierer dette over sitt budsjett. Jeg registrerer at statsråden i sitt svar viser til hva som er kunnskapsdepartementets ansvarsområde. Statsråden viser videre til behovet for å understreke universitetenes autonomi. Jeg ber derfor statsråden om å forelegge undertegnedes spørsmål også for kunnskapsdepartementet med sikte på at også det angjeldende departement og statsråd supplerer svaret fra justisministeren med eventuelle felles initiativ som vil bli tatt i samarbeid mellom de to departementene.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som justisministeren redegjorde for i sitt svar av 25. februar 2009, foranlediget av spørsmål nr. 748, er Justisdepartementet generelt enig i at det er et behov for å øke kunnskapen om de mulige svakheter og usikkerhetsfaktorer som kan knytte seg til vitneforklaringer og vurderingen av disse. Forskning på vitnepsykologi er en del av dette.

Justisdepartementet har ikke prioritert å gi støtte direkte til forskning på vitnepsykologi i den periode det spørres etter. Det foreligger heller ingen konkrete planer om å gi slik støtte.

I Justisdepartementets rapport: ”Forskning og forskningsbehov i lys av Fritz Moen-sakene” ble det, etter innspill fra forskningsmiljøene, utarbeidet en oversikt over behovet for forskning på forhold i straffesakskjeden som kan utgjøre en trussel mot rettssikkerheten. I rapporten konkluderes det med at området vitnepsykologi er relativt godt forskningsmessig dekket, mens det er et særlig behov for ytterligere forskning i forhold til politiets etterforskning, grupper med hørselshemminger og andre funksjons- og kommunikasjonsproblemer i rettssystemet, samt forskning på bruken av DNA-register og DNA-bevis. Det kom også frem at det er svært ønskelig med en gjennomgang og analyse av saker for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Justisdepartementets bruk av forskningsmidler er prioritert i samsvar med det forskningsbehovet som er lagt til grunn i rapporten.

At forskning på vitnepsykologi ikke har vært prioritert så langt, innebærer ikke at det ikke vil kunne være aktuelt å støtte slik forskning i fremtiden. Et konkret initiativ i denne retning må imidlertid vurderes nærmere, eventuelt på bakgrunn av en konkret søknad om støtte.

Representantens spørsmål har vært forelagt Kunnskapsdepartementet, slik det ble anmodet om. Kunnskapsdepartementet anser det for å ligge innenfor forsknings- og utdanningsinstitusjonenes faglige og strategiske ansvar eventuelt å prioritere forskning på vitnepsykologi.