Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:810 (2008-2009)
Innlevert: 02.03.2009
Sendt: 02.03.2009
Besvart: 05.03.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Tråleren "Nemanskiy" har nå ligget i havna i Vadsø i over ett år etter at den ble tatt i arrest av Kystvakta. Mannskapet har forlengst forlatt båten, det spanske rederiet er konkurs og havnevesenet i Vadsø frykter bl.a. oljelekkasjer pga båtens tilstand.
Hva vil fiskeri- og kystministeren gjøre slik at denne eierløse tråleren kan bli fjernet så raskt som mulig og før den medfører stor forurensning av havnebassenget i Vadsø?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Dersom et fartøy kan volde skade eller fare kan havnen med hjemmel i havne- og farvannsloven utferdige pålegg om fjerning av fartøyet og/eller andre nødvendige tiltak. Den som var eier da fartøyet ble forlatt er ansvarlig for å etterkomme pålegget.

Havne- og farvannsloven gir havnen adgang til å gjennomføre nødvendige tiltak dersom pålegg ikke blir etterkommet, eller dersom det ikke er tid eller mulig å finne noen det kan utferdiges pålegg mot. Er det fare for akutt forurensning kan myndighetene sørge for iverksetting av tiltak dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegg, dersom slikt pålegg kan medføre at iverksettelsen av tiltakene forsinkes eller dersom det er uvisst hvem som er ansvarlig.

Det kan imidlertid være ressurskrevende å få gjennomført tiltak fordi det ofte er uoversiktlige eierforhold og ansvarsforhold knyttet til forlatte fartøy i havner. I ny havne- og farvannslov er det derfor gitt en klarere hjemmel til å iverksette tiltak når den ansvarlige ikke kan, eller vil, etterkomme pålegg om fjerning av fartøy, eller det av ulike årsaker ikke er mulig å finne den ansvarlige. Utgifter, skade og tap som oppstår som følge av myndighetenes direkte gjennomføring av tiltak kan det offentlige kreve dekket av den ansvarlige (eier/reder). Dette kravet har panterett i skip og last etter sjølovens regler om sjøpanterett.

Slik jeg har forstått saken om tråleren Nemanskiy har havnen i Vadsø satt i gang en prosess for å få fartøyet fjernet. Jeg legger til grunn at havnen, som en del av de ordinære arbeidsoppgaver, vurderer nødvendige tiltak innenfor gjeldende regelverk.

Jeg ser likevel at det kan være behov for at statlige myndigheter klargjør reglene og utarbeider retningslinjer i slike saker. Jeg vil derfor be Kystverket om å lage prosedyrer for hvordan havnene rent praktisk skal gå frem for å få fjernet etterlatte fartøy.