Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:811 (2008-2009)
Innlevert: 02.03.2009
Sendt: 02.03.2009
Besvart: 10.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hvordan mener olje- og energiministeren at StatoilHydro har fulgt opp Stortingets forutsetning for fusjonen om lokalisering av hovedkontoret i Stavanger, og hva har han foretatt seg og vil han foreta seg for at Stortingets føringer blir fulgt?

Begrunnelse

I proposisjonen om sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet (St.prp. nr. 60 (2006-2007)) legges det til grunn at selskapets hovedkontor skal være i Stavanger. Følgende står i komitéinnstillingen:

"Komiteen vil understreke at selskapets forretningskontor/hovedkontor skal være i Stavanger, slik Statoils hovedkontor er i dag. Komiteen er enig i at Stavanger skal være forretningskontor/hovedkontor og det geografiske tyngdepunktet for selskapet. Stavanger er Europas oljehovedstad, og det er viktig at hovedvekten av konsernfunksjonene for det nye selskapet er i Stavanger."

Det er en utbredt oppfatning i miljøet at disse føringene ikke blir fulgt opp i praksis.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I § 2 i StatoilHydros vedtekter heter det at "Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune". Dette er blant annet omtalt slik i St.prp. 60 (2006-2007) Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet:

"Stavanger vil representere det geografiske tyngdepunktet for selskapet. Regjeringen legger til grunn at hovedkontoret skal være i Stavanger. Lokaliseringen vil videreføre Stavangers sterke rolle og posisjon i norsk olje- og gassvirksomhet og legge til rette for å videreutvikle kompetansemiljøet i regionen".

I proposisjonen vises det også til at

", og videre: " Konsernfunksjoner vil ligge både i Stavanger og Oslo, og konsernsjefen vil ha kontor begge steder " De viktigste forretnings- og virksomhetsområder vil drives fra Stavanger, Oslo, Bergen, og Trondheim."

På side 8 i proposisjonen gjengis regjeringens hovedsyn slik:

"Regjeringen legger til grunn at selskapets hovedkontor skal være i Stavanger slik som Statoils hovedkontor er i dag."

En enstemmig energi- og miljøkomitè sluttet seg til dette gjennom Innst. S. nr. 243 (2006-2007).

Selskapet har bekreftet overfor meg at det verken er foretatt eller planlagt endringer i lokalisering i forhold til omtalen i stortingsproposisjonen. Dette gjelder både for selskapets hovedkontorfunksjon og for konsernfunksjoner og forretningsområder som i dag er plassert i Stavanger.

Representanten Høybråten viser i sin begrunnelse for spørsmålet blant annet til at ”Det er en utbredt oppfatning i miljøet at disse føringene ikke blir fulgt opp i praksis”. Jeg kan forsikre ham om at Regjeringens syn på dette er uendret. På bakgrunn av den informasjon jeg har mottatt, har jeg tillit til at selskapet fortsatt vil være organisert i tråd med beskrivelsen i ovennevnte stortingsproposisjon.