Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:822 (2008-2009)
Innlevert: 03.03.2009
Sendt: 03.03.2009
Besvart: 13.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): En snart 89 år gammel mann har i 3 år ventet på svar fra NAV forvaltning Sandnes. Til tross for gjentatte pålegg fra Sivilombudsmannen, har verken Sivilombudsmannen eller mannen selv fått svar.
Mener statsråden at dette er en forsvarlig saksbehandling av en som søker om yrkesskade?

Begrunnelse

Mannen arbeidet ved bl.a. annet Sola sjø, som sivilt ansatt fra slutten av 1940-tallet til 1962. Deretter jobbet han ved Asker Nike batteri til han gikk av med pensjon i 1986. Vedkommende får ikke svar fra NAV til tross for mange henvendelser. Selv ikke Sivilombudsmannen får svar på sine henvendelser om saken. Jeg tok personlig kontakt med politisk rådgiver Lubna Jaffery Fjell, som har hatt saken siden begynnelsen av desember. Fremdeles har ikke dette resultert i et svar.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Stortingsrepresentantens spørsmål tar utgangspunkt i en konkret sak. Jeg vil derfor først redegjøre for tidligere trygdeetatens og Arbeids- og velferdsetatens behandling av saken.

Mannen søkte første gang om yrkesskadeerstatning grunnet hørselstap 25. april 2003 ved Sola trygdekontor. Søknaden inneholdt skademeldingsskjema, egenopplysningsskjema og informasjon om mulig støyskade fra en øre-nese-hals spesialist. Trygdeetaten innhentet 5. juni samme år en uttalelse fra en rådgivende lege, og ga på grunnlag av opplysningene i saken avslag på søknaden 15. desember 2003.

4. desember 2006 mottok NAV Sola trygd brev datert 20. april 2006 hvor avslaget på søknaden om yrkesskadeerstatning påklages. Subsidiært ble saken krevd gjenopptatt. Brevet er sendt fra mannens sønn som har fått fullmakt til å opptre på vegen av søker i saken. I perioden 15. februar 2006 til 4. desember 2006 hadde trygdeetaten vanskeligheter med å lokalisere dokumentene i saken og det var problemer med intern postgang. Det ble dessuten gitt til dels motstridende opplysninger til sønnen.

NAV Sola trygd (tidligere Sola trygdekontor) sendte den 20. desember 2006 et brev til sønnen om at de vil se på saken på nytt til tross for at klagefristen var vesentlig oversittet. Det ble opplyst at det vil bli innhentet en ny spesialisterklæring.

22. januar 2008 etterlyser sønnen svar på kravet om gjenopptakelse. Kort tid senere overfører NAV Sola trygd saken til NAV Forvaltning Sandnes. NAV Forvaltning Sandnes er i perioden 19. mai 2008 til 6. februar 2009 gjentatte ganger i kontakt med forskjellige instanser i Forsvaret samt Riksarkivet for å forsøke å få opplysninger om mannens ansettelsesforhold og medisinske historie. Per dags dato har ingen av instansene funnet noen relevante opplysninger om mannen.

NAV Forvaltning Sandnes har nå tatt kontakt med en ny øre-nese-hals spesialist. Spesialisten er bedt om å skrive en utfyllende spesialisterklæring basert på de dokumentene som foreligger i saken. NAV Forvaltning Sandnes vil deretter ta stilling til mannens krav om yrkesskadeerstatning på nytt. Mannen, ved sin fullmektig, og Sivilombudsmannen er orientert om hvordan saken nå står.

I denne saken har trygdeetaten og senere Arbeids- og velferdsetaten sviktet ved gjentatte anledninger og på flere områder, selv om saken har vært vanskelig å håndtere for forvaltningen på grunn av få dokumenterbare opplysninger i saken. Det har vært sendrektig saksbehandling ved tidligere Sola trygdekontor, NAV Sola trygd og NAV Forvaltning Sandnes, og mannen, hans fullmektig og Sivilombudsmannen er ikke gitt tilstrekkelig og relevant informasjon til rett tid.

Jeg legger til grunn at saken nå vil få en så rask behandling i etaten som mulig.