Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:823 (2008-2009)
Innlevert: 03.03.2009
Sendt: 04.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): EU-parlamentets komité for det indre marked gikk mandag inn for å forby all import av selprodukter til EU. I følge NTB så mener EU-lobbyist Magnus Karslrud Dalen at Norge har sovet i timen og at Norske myndigheter burde holdt en høring i Europaparlamentet. Saksordfører Diana Wallis sa på NRK radio at Norge har vært rimelig fraværende i debatten.
Hvorfor har Regjeringen vært så passiv i denne saken og vil statsråden snarest engasjere seg for å finne en løsning for selfangst næringen?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Europakommisjonens forslag til en forordning for handel med produkter av sel ble fremlagt den 23. juli 2008. Kommisjonens forslag forbyr i prinsippet produksjon og handel med selprodukter, men inneholder dels unntak for urbefolkninger (inuitter) og et begrenset unntak gitt oppfyllelse av visse kriterier for avliving av dyrene. Forordningen er nå til behandling i Europaparlamentet og i Ministerrådet. I Europaparlamentet behandles forslaget av fire komiteer. Det er komiteen for miljø, komiteen for handel, komiteen for landbruk og komiteen for indre marked med sistnevnte som hovedansvarlig. Holdningen til unntaksordninger i Europaparlamentet har vært mer restriktiv, men det har også vært forslag om å innføre en merkeordning, bl.a. ut fra hensynet til WTO. Komiteen for indre marked avga 2. mars sin innstilling om å totalforby import av selprodukter.

Det er ventet at Europaparlamentet vil behandle saken i plenum i april. Det gjenstår å se på hvilken måte Europaparlamentet og Ministerrådet vil følge opp komiteens vedtak og hvorvidt det oppnås enighet om forordningen under førstegangsbehandlingen av forslaget.

Det medfører ikke riktighet at regjeringen har forholdt seg passiv til forslaget om importforbud. Vi startet allerede før Kommisjonen hadde utarbeidet sitt endelige forslag arbeidet med å gjøre rede for vårt syn på saken.

Vi har arbeidet aktivt mot EU på høyt politisk nivå og på embetsmannsnivå i vår kontakt med Europakommisjonen, EUs medlemsland og Europaparlamentet. Det er samtidig et faktum at denne saken har mobilisert sterke følelser over et vidt spekter av interessegrupper. Flere EU-land har allerede forbudt handelen med selprodukter, eller er i prosess med å fatte slike vedtak.

Forslaget har vært tatt opp gjentatte ganger i politiske samtaler både av utenriksministeren og meg selv. Jeg har selv framført norske posisjoner ovenfor miljøkommissær Dimas og fiskerikommissær Borg. Det norske synet ble også fremmet av statsministeren i møte med Kommisjonens president 12. november i fjor. Det bør også nevnes at saken har vært drøftet i detalj med Europaparlamentet, deriblant saksordfører i indre marked komiteen, Diana Wallis, hvor vi i tillegg til møter har sendt konkrete skriftlige innspill til behandlingen av saken.

Det har vært jevnlig kontakt på embetsmannsnivå med alle aktørene i EU i denne saken. Vi har deltatt i EUs utredning av dyrevelferdsaspektet ved selfangst og vært en viktig bidragsyter til dette arbeidet. I vårt arbeid overfor EU bygger vi på det syn at norsk selfangst er i tråd med prinsippene for bærekraftig forvaltning av marine ressurser samtidig som den tilfredsstiller dagens strenge krav til dyrevelferd. Ingen selarter som Norge fanger står på CITES’ lister over truede arter. Jakt- og avlivningsmetodene gjennomføres på en etisk forsvarlig måte.

Vi mener prinsipielt at dersom selfangst skal gjøres til gjenstand for internasjonal regulering, bør det bare skje i et representativt organ hvor også fangstnasjonene deltar. Norge er inntilt på å delta i et slikt arbeid. For øvrig samarbeider norske myndigheter med andre land som har interesse av å forsvare bærekraftig bruk av selressursene.

Vi følger også opp saken i lys av EUs WTO-forpliktelser og Norges WTO-rettigheter. Fra norsk side forbeholder vi oss retten til å forfølge saken i dertil egnede fora, dersom det skulle vise seg å bli nødvendig. Behandlingen av EUs forslag til en forordning om handel med selprodukter er ikke avsluttet, og regjeringen prioriterer derfor arbeidet med selsaken høyt.