Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:829 (2008-2009)
Innlevert: 04.03.2009
Sendt: 05.03.2009
Besvart: 13.03.2009 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Rana blad har det denne uken vært et oppslag som viser hvor lite tilgengelig politi byen har. Situasjonen har vært slik at man ikke har kunnet bistå de forespørseler man har mottatt.
Mener statsråden at dette er forsvarlig og skal man ikke kunne anse politiets tjenester som en del av velferdsstaten, siden de som bor i dette området også betaler skatt til fellesskapet uten å få fullverdige tjenester tilbake?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg understreke at det er regjeringens mål å sikre et politi med en tjenestestruktur og en bemanning som ivaretar publikums behov for service og politiberedskap. Å sørge for trygghet i samfunnet er et velferdsspørsmål og et stort offentlig ansvar.

Denne regjeringen har økt politiets budsjett med 2,3 milliarder kr i perioden 2006-2009.

Bare i 2009 er bevilgningene økt med over 1 milliard kr. Dersom kompensasjon for lønns- og prisstigning trekkes fra, er styrkingen på ca 460 mill. kr i inneværende år. I tillegg kommer de tilleggsbevilgninger som ble vedtatt i desember 2008, hvor politidistriktenes budsjetter ble økt med 52 millioner kroner.

Politidirektoratet har ansvar for å fordele bevilgningene til politi- og lensmannsetaten. Politidistriktene får en rammebevilgning, som skal dekke alle utgifter (lønn, drift, investeringer med mer). Det er det enkelte politidistrikt som bestemmer hvordan bevilgningene skal fordeles for å oppnå en best mulig polititjeneste i hele distriktet

Ved fordelingen av bevilgningen for i år har det vært en hovedmålsetting å opprettholde driftsnivået i politidistriktene på samme nivå som i 2008. Politidistriktene er styrket med kompensasjon for pris- og lønnsvekst og for volumendringer knyttet til blant annet utlendingsforvaltningen, avvikling av medhjelperordningen, nye stillinger, fornærmedes rettigheter og seniorpolitiske tiltak. I tillegg vil distriktene kunne benytte frigjorte midler ved at DNA-analyser nå finansieres sentralt.

Når det gjelder Helgeland politidistrikt spesielt har de fått en økning i bevilgningene fra 2008 til 2009 på ca 6,8 mill. kr – en økning fra 104,9 mill. kr i 2008 til 111,8 mill. kr i 2009. I tillegg har de fått 5 stillinger av de 460 stillingene som ble bevilget i tiltakspakken som ble lagt fram 26.januar i år.

Spørsmålet om politiets bemanning og tilgjengelighet i Rana er forelagt Politidirektoratet, som har innhentet opplysninger fra politimesteren i Helgeland. Politimesteren opplyser at det var spesielt få operative mannskaper tilgjengelig natt til 3. mars 2009 i Rana og legger til grunn at det er dette tidspunktet spørsmålet relaterer seg til.

Natt til 3. mars 2009 var det to tjenestemenn på vakt ved Mo i Rana politistasjon (region Nord). Normalt anser en natt til tirsdag som tradisjonelt svært rolig. Personellet var bundet til stasjonen på grunn av innsatt arrestant. Dette er i henhold til gjeldende regelverk. Vanligvis ville en kunne bedret bemanningssituasjonen noe ved å transportere arrestanten til fengsel i Mosjøen på ettermiddagen den 02. mars og på den måten fått frigjort tjenestemennene som hadde nattskift i Mo i Rana til operativ tjeneste. Dette ble ikke gjort fordi arrestanten skulle i retten på Mo klokken 0900 den 3. mars. Tjenestemenn som kom på dagskift ville ikke rekke å hente arrestanten i tide.

Politimesteren understreker at dersom en alvorlig hendelse hadde oppstått i distriktet på det gitte tidspunktet, ville operasjonsleder rekvirert hjelp fra andre regioner og/eller kalt ut personell på overtid for å håndtere situasjonen.

Avslutningsvis opplyser politimesteren at Helgeland politidistrikt har tilsatt seks arrestforvarere/operasjonsassistenter som tiltrer 1. juni 2009. Disse vil også kunne utføre transportoppdrag, fremstillinger, vakthold, m.v. noe som vil frigjøre en del politikraft.

Når det gjelder politiets bemanningssituasjon, viser jeg til Politidirektoratets utredningen ”Politiet mot 2020 – Bemannings- og kompetansebehov i politiet”. Med budsjettforslaget for 2009 følges anbefalingene i rapporten ift å øke opptaket til PHS til 552 studenter. Med de 460 nye sivile stillingene har vi allerede kommet halvveis til å oppfylle bemanningsutvalgets mål for politiet om 1000 nye sivile årsverk.