Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:834 (2008-2009)
Innlevert: 06.03.2009
Sendt: 09.03.2009
Besvart: 16.03.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Bønder som forsøker å starte opp med tilleggsnæringer i landbruket gjør dette for å utnytte gårdens fulle ressursgrunnlag. Mange blir imidlertid stanset av plan- og miljømyndighetene som ikke har et næringsmessig fokus for sitt arbeid.
Hva konkret gjør statsråden for å sikre en større næringsforståelse hos plan- og miljømyndighetene slik at gode utviklingsprosjekter i landbruket ikke blir stanset?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Regjeringens ambisjoner for landbruks- og matpolitikken er nedfelt i Soria Moria-erklæringen. Hovedmålet er en landbruks- og matpolitikk som holder vedlike et levende landbruk over hele landet. Politikken skal gi grunnlag for økt verdiskaping og livskvalitet basert på en bærekraftig forvaltning av landbrukets og bygdenes ressurser.

I 2007 utarbeidet Landbruks og matdepartementet en strategi for næringsutvikling: ”Ta landet i bruk”. Denne strategien er et rammeverk for alle typer lønnsom næringsvirksomhet med utgangspunkt i gårdens menneskelige og materielle ressurser og skal bygge opp under hovedmålet for landbrukspolitikken. Strategien har en rekke berøringspunkter til andre politikkområder som ikke direkte er en del av Landbruks- og matdepartementets ansvar. I forhold til overordnete politiske mål for miljø og bærekraftig utvikling må strategien iverksettes innenfor rammen av disse målene, samtidig som Landbruks- og matdepartementets sektoransvar på miljøområdet ivaretas.

Departementet deltok sammen med flere andre departement og organisasjoner i en arbeidsgruppe som ga innspill til en handlingsplan for bærekraftig bruk og skjøtsel av nasjonalparker og andre verneområder. Et resultat av arbeidsgruppens innspill er at Regjeringen har etablert et verdiskapingsprogram for naturarven. Programmet skal støtte ideer og bidra med tilrettelegging for lokale krefter som vil tjene på å vise fram unik natur uten at det går på bekostning av miljø og verneformål.

Landbruks- og matdepartementet deltar i ulike fora der bruk av verneområder, herunder også næringsmessig bruk drøftes, og jeg ser det som viktig å synliggjøre bøndenes behov for å kunne utnytte eiendommenes samlede ressurser for å sikre fortsatt verdiskapning, bosetting og drift. I den forbindelse kan kort nevnes at arbeidet blant annet omfatter revisjon av maler for verneforskrifter, naturmangfoldloven, ulike modeller for lokal forvaltning av verneområder og samarbeid med flere andre departement om verneområder i reiselivssammenheng.

På regionalt nivå samarbeider Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdeling både i vernesaker og saker etter plan- og bygningsloven.

Jeg vil også nevne at Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Miljøverndepartementet har utarbeidet veileder T-1443 som omhandler mulighetene for tilrettelegging av ny landbrukstilknyttet næringsvirksomhet innen for plan- og bygningslovens myndighetsområde. Vi deltok aktivt i arbeidet med ny plan- og bygningslov og gjennom Statens landbruksforvaltning deltar vi i Miljøverndepartementets arbeid med veiledningsmateriell til den nye loven.

Jeg er opptatt av at bøndene får mulighet til å utnytte ressursgrunnlaget på sine eiendommer slik at det økonomiske utkomme blir best mulig, for derigjennom også å sikre bosetting og drift av eiendommene. Jeg mener Regjeringen står for en politikk som ivaretar norsk landbruk, og jeg vil selvfølgelig fortsette å arbeide for å øke forståelsen for landbruksnæringens behov for utvikling.