Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:835 (2008-2009)
Innlevert: 06.03.2009
Sendt: 09.03.2009
Besvart: 16.03.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Norske dyregener blir ansett for å være i verdenstoppen. En økt satsning på eksport av genmaterialer og livdyr vil kunne bidra til økte inntekter for norske bønder.
Hvilken strategi har Statsråden for å videreutvikle dette til en ny stor eksportnæring for Norge?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: En hovedforutsetning for at Norge skal kunne lykkes som eksportør av avlsmateriale gjennom sæd, embryo eller levende produksjonsdyr, er at vi har en god dyrehelsestatus. Det har gjennom en årrekke vært arbeidet målrettet både fra myndighetene og innen næringene for å opprettholde og dokumentere vår gode dyrehelsestatus. Også i tiden fremover vil jeg legge stor vekt på dette arbeidet.

En viktig oppgave for myndighetene (Mattilsynet) er å legge til rette for markedsadgang for norske produkter i utlandet. Dette innebærer både å ha dialog med andre lands myndigheter for å avstemme og klargjøre hvilke krav de stiller til anleggenes egenkontroll og til offentlig tilsyn og attestasjon for å kunne motta norsk avlsmateriale. Eksempelvis har departementet nylig i samarbeid med Mattilsynet og Geno oppnådd enighet med kinesiske myndigheter om de kravene som skal stilles for eksport av avlsmateriale fra storfe til Kina.

Gjennom Innovasjon Norge er det ytt bidrag til det eksportrettede arbeidet i GENO og Norsvin. Skattefunnordningen, som støtter små og mellomstore bedrifter med midler til produktutvikling, har også bidratt.

Departementet bidrar også til avlsforskningen gjennom bevilgninger over Forskningsrådets matprogram.

Selve avlsarbeidet og styringen av den skjer i regi av avlsorganisasjonene. Organisasjonene fastsetter selv hvilke avlsmål de ønsker å arbeide mot. Et langsiktig og godt arbeid i avlsorganisasjonene, blant annet med vekt på helse og fruktbarhet, har bidratt til at norsk avlsmateriale er attraktivt i mange land. Staten støtter opp om organisasjonenes avlsarbeid gjennom tilskudd over Jordbruksavtalen.

LMDs strategi for å fremme eksport av husdyrgener vil fortsatt være å arbeide for god dyrehelse, en velfungerende offentlig kontroll, nødvendige myndighetsavtaler med mulige eksportland og andre tiltak som understøtter avlsorganisasjonenes arbeid.