Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:836 (2008-2009)
Innlevert: 06.03.2009
Sendt: 09.03.2009
Besvart: 16.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Jeg er blitt kjent med at en del personer som har fylt 70 år fortsetter å kjøre uten å ha skaffet seg gyldig helseattest. Det kan være flere grunner til at man ikke har fått tak i dette, bl.a. at man ikke var klar over det eller andre grunner.
For å sikre at man blir klar over dette vil statsråden ta initiativ til at f.eks. Statens vegvesen kan sende ut et skriv som informerer om dette til personer som fyller 70 år, for å unngå at folk ufrivillig, og uten å tenke over det kjører ulovlig?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det ble i St.meld. nr. 37 (1996-1997) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998 – 2007 tatt initiativ som skulle redusere ulykkesrisikoen i aldersgruppen over 65 år, en aldersgruppe som var stadig økende. Dette initiativ resulterte senere i et strukturert, landsdekkende opplegg kjent som Bilfører 65 +.

Alle førerkortinnehavere mottar i det kalenderåret de fyller 65 år et brev fra Statens vegvesen der de orienteres om dette opplegget og inviteres til frivillige kurs. I begynnelsen av det året de fyller 70 år gjentas invitasjonen og i dette brevet blir førerkortinnehavere eksplisitt minnet om at de, etter fylte 70 år, må medbringe helseattest. Statens vegvesen har siden 2003 sendt ut en slik påminning til alle førerkortinnehavere.

Til orientering kan jeg opplyse at en konsekvens av EU’s 3. førerkortdirektiv er at ordningen med den separate helseattest blir faset ut fra 2013. Utløpsdato for helseattesten vil bli oppført som utløpsdato for førerkortet. Statens vegvesen vil gjennomføre et bredt informasjonsopplegg i god tid før denne ordningen trer i kraft.

Jeg vedlegger til orientering informasjonsskriv om Bilfører 65+ fra Statens vegvesen.

Vedlegg til svar:

http://www.vegvesen.no/binary?id=40578