Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:838 (2008-2009)
Innlevert: 06.03.2009
Sendt: 09.03.2009
Besvart: 17.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Mulighetene for eksport av norsk kakemiks og puddingpulver til resten av verden håper og tror jeg er tilstede. Mer eksport av norske produkter vil resultere i økte skatteinntekter. Ved tollkutt vil norske forbrukere få flere produkter å velge mellom.
Så hvorfor vil ikke statsråden senke skatte- og avgiftsnivået for norske bedrifter og lønnsmottakere, for å bedre konkurranseevnen til norske bedrifter slik at disse kan møte konkurransen fra utenlandske aktører på en mer fair måte, i stedet for høye tollsatser?

Begrunnelse

Viser til spørsmål og svar nr 760 og 761.
Der begrunnes toll på kakemiks og puddingpulver fordi det

"skal utjevne forskjeller i råvareprisene",

og at

"en slik utjevning bidrar til å sikre norsk næringsmiddelindustri like konkurransevilkår med næringsmiddelindustrien i EU".

Det skrives videre at

"...dersom denne tollen hadde blitt fjernet, ville høyere råvarepriser i Norge bidratt til at norsk industri hadde hatt en direkte konkurranseulempe i forhold til industrien i EU."

Undertegnede registrerer at statsråden kun omtaler konkurranseforholdet Norge og andre land i EU. Minner også om at det produseres kakemiks og puddingpulver utenfor EU.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Både kakemiks og puddingpulver inngår i vareomfanget i Protokoll 3 til EØS-avtalen. Protokoll 3 omfatter gjensidige tollpreferanser ved handel med bearbeidede landbruksvarer (foruten kakemiks og puddingpulver, inngår varer som pizza, supper, barnemat, bakverk mm.). Varene i protokollen er underlagt EØS-avtalens generelle bestemmelser om det frie varebytte, men avtalepartene kan anvende toll for å jevne ut prisforskjeller som skyldes ulike priser på landbruksråvarer som inngår i ferdigvaren. Da protokoll 3 ble revidert i 2001, ble det avgitt en felleserklæring hvor avtalepartene forpliktet seg til å avvikle eventuell industribeskyttelse i tollsatsene, noe som ble fulgt opp ved revisjon av protokoll 3 i 2004. Tollsatsene fastsatt i protokoll 3 skal med andre ord kun utjevne for forskjeller i råvarepriser mellom Norge og EU.

Norske landbruksråvarer brukt i kakemiks og puddingpulver har en høyere pris enn tilsvarende råvarer fra EU. Gjengangerne av råvarer i disse produktene er meieriråvarer, eggråvarer og noe potet (mel og flak, stivelse). For å sikre avsetning av de norske råvarene, samtidig som norsk næringsliv skal kunne konkurrere på like vilkår som produsenter i EU, som har lavere råvarepris i sin produksjon av disse varene, ilegges det derfor toll på kakemiks og puddingpulver. Det er viktig å merke seg at tollsatsene på disse varene kun skal utjevne forskjellen i råvareprisen mellom Norge og EU. Tollen skal med andre ord ikke skjerme selve produksjonen av kakemiks og puddingpulver.

Hadde denne tollen blitt fjernet, ville det betydd at norsk næringsmiddelindustri, hvis de skulle vært konkurransedyktige, måtte benyttet utenlandske innsatsråvarer i stedet for norskproduserte råvarer. Dette ville gitt sviktende avsetning for norske råvarer. Alternativt ville norsk industri hatt en direkte konkurranseulempe i forhold til industrien i EU ved bruk av norske råvarer.

Tollen på kakemiks og puddingpulver er ment å skulle sikre muligheten for norsk industri til å konkurrere om leveranser av disse produktene i det norske markedet. Ved eventuell eksport får norske bedrifter kompensert for kostnadsulempen ved å bruke norske råvarer gjennom ordningen med råvarepriskompensasjon. Norske bedrifters mulighet for å eksportere disse produktene vil avhenge av tollvernet i mottakerlandet. Jeg vil her nevne at viktige markeder som EU og USA har betydelig toll på landbruksvarer.

Jeg viser for øvrig til mine svar på spørsmålene 760 og 761.