Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:842 (2008-2009)
Innlevert: 10.03.2009
Sendt: 10.03.2009
Besvart: 17.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Er statsråden av den formening at Helse Sør sitt forslag til fordeling av tiltaksmidlene til sysselsetting, som skal disponeres av helseforetakene, er i samsvar med de kriteriene som regjeringen har lagt for fordeling av disse pengene, og hvis ikke, vil statsråden sørge for en annen geografisk fordeling som sikrer at blant annet Telemark/Vestfold og Innlandet får sin rettmessige del av midlene?

Begrunnelse

Som eksempel har Helse Sør-Øst i sitt forslag til fordeling av midlene fordelt ca 200 millioner til Oslo med ca. 550 000 innbyggere, mens Telemark/Vestfold med ca. 360 000 innbyggere samlet er tilgodesett med 34 millioner. I fordeling av den samme type midler til kommunesektoren har Regjeringen benyttet folketall som fordelingskriterium, noe som er i samsvar med sysselsettingskriteriet og som gir en helt annen geografisk fordeling.
Helse Sør-Øst har utelukkende bygd sin fordeling på en vurdering av vedlikeholdsetterslep.
Når en ser på utslagene av denne fordelingsmåten kan den vanskelig sies å tilfredsstille kravet om sysselsetting som fordelingskriterium. Det ser også ut til at helse Sør-Øst er alene om en slik fordelingsmåte blant de regionale helseforetakene.
Forøvrig er Telemark det fylket, i følge siste månedstatistikk, som har den høyeste arbeidsledigheten etter Finmark.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I St. prp nr 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid ble det bevilget 540 mill. kroner til Helse Sør-Øst. Midlene skulle benyttes til oppgraderings og vedlikeholdstiltak ved sykehusene. Det regionale helseforetaket fikk i oppdrag å utarbeide en prioritert tiltaksliste ut fra føringer gitt i ovennevnte stortingsproposisjon. Listen skulle inneholde prosjekter som kom i tillegg til allerede planlagt aktivitet i 2009. Prosjektene skulle videre ha høy sysselsettingseffekt, god geografisk spredning og kunne igangsettes raskt. Fordelingskriteriene som er brukt for de regionale helseforetakenes fordeling av midler, er dermed ikke de samme som for kommunesektoren.

Det ble lagt til grunn at styrene skulle prioritere tiltakene, og at disse skulle legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg har nå fått inn tilrådingen fra styret i Helse Sør-Øst RHF. I det alt vesentlige er jeg enig i de prioriteringer som er gjort, men ut fra en totalvurdering kommer jeg til å foreta noen mindre justeringer av de midler som er gitt til hovedstadsområdet til fordel for Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF.