Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:846 (2008-2009)
Innlevert: 11.03.2009
Sendt: 11.03.2009
Besvart: 19.03.2009 av justisminister Trond Giske

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For tiden pågår det en prosess med anskaffelse av nye redningshelikopter. En av kandidatene hadde planlagt en rundtur i Norge for å vise fram sin maskin. Dette er nå blitt stoppet av norske myndigheter.
Siden justisministeren har ansvaret for redningstjenesten vil jeg gjerne vite hva som er årsaken til denne snuoperasjonen, og hva myndighetene er redde for siden man nekter gjennomføring av besøket?

Begrunnelse

Agusta Westland hadde planlagt en besøksrunde i Norge for å vise fram sitt alternative redningshelikopter AW101. Man skulle blant annet besøke Rygge og Bodø. Denne maskinen kan helt klart være et alternativ også for den norske redningshelikoptertjenesten. Dette helikopteret benyttes av blant annet danske og canadiske myndigheter som en del av redningstjenesten. I så måte ville et besøk hit til landet kunne gjort verdifull info om hva slags erfaringer man har fra disse to land. Ikke minst Canada må vel kunne sies å ha utfordringer av samme karakter som vi har her i landet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I forbindelse med den pågående prosessen omkring anskaffelse av nye redningshelikoptre, ble Justisdepartementet gjort kjent med at det danske forsvaret planla en navigasjonsøvelse i Norge, men at denne nå synes å være avlyst.

Justisdepartementet har i forbindelse med utformingen av dette svaret forespurt Forsvarsdepartementet og blitt informert om at Generalinspektøren for Luftforsvaret ble kontaktet av en av representantene for helikopterfabrikken Agusta Westland i Norge, og forespurt om en promotering i forbindelse med navigasjonsturen. Det ble her foreslått en fremvisning for Luftforsvarets personell og med ønske om at forholdene ble lagt til rette for at utenforstående sivile som stortingsrepresentanter, lokale politikere, media, med flere også kunne tilbys adgang. Svaret fra generalinspektøren var at et besøk med profilering av helikoptertypen med deltakelse fra Forsvaret ikke er ønskelig siden dette lett kan oppfattes som bidrag til markedsføring og dermed brudd med etiske retningslinjer i anskaffelsesprosesser. På dette grunnlag ble representantens ønske avvist.

Generalinspektøren gjorde det også klart for representanten at et fremstøt av markedsmessig art ift. anskaffelse av redningshelikoptre bør koordineres med Justisdepartementet som har ansvaret for anskaffelsesprosessen av nye redningshelikoptre.

Justisdepartementet har retningslinjer om at alle som er delaktige i anskaffelsesprosessen på statens side ikke skal ha kontakt med aktuelle leverandører utover det som er strengt nødvendig for anskaffelsesprosjektet. Disse retningslinjene er etablert for å sikre ryddighet, etterprøvbarhet og at likebehandlings- og ikke-diskrimineringsprinsippet i Lov om offentlige anskaffelser overholdes.

Justisdepartementet støtter dermed avgjørelsen fra generalinspektøren, og ville ha respondert på samme måte om vi hadde blitt forespurt.

Justisdepartementet er enig i at det er viktig å hente inn informasjon fra markedet og det andre land har opplevd og erfart i forbindelse med sine anskaffelser. Det har av denne grunn vært planlagt og gjennomført et grundig demonstrasjonsprogram, samt besøk til de land som har gjennomført sammenlignbare anskaffelser.

Det kan informeres om at Justisdepartementets anskaffelsesprosjekt nylig har fått en grundig demonstrasjon av det aktuelle helikopter hos leverandøren, på samme måte som anskaffelsesprosjektet har fått demonstrert andre mulige kandidater. I tillegg har anskaffelsesprosjektet besøkt både finsk, britisk, dansk og kanadisk rednings-helikoptertjeneste. Gjennom disse besøkene har vi fått svært god innsikt i de aktuelle redningshelikoptre, og erfaringen disse landene har hatt med både med innføring og bruk av aktuelt helikopter. Justisdepartementet har med andre ord den informasjon som er nødvendig på dette stadiet.

Når aktuelle kandidater har blitt undersøkt gjennom operatør- og leverandørbesøk er det fordi vi er åpne for erfaringsoverføring, noe som også vil videreføres for fremtiden. Dette skal imidlertid skje på en systematisk, ikke-diskriminerende måte ut fra de behov Justisdepartementet har for informasjon.